نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری تکمیلی اثر آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و پروتیین گندم رقم کوهدشت [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 225-238]
 • آزمون من-کندال بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 161-174]
 • آزوسپیریلوم ویژگی‌های کیفی بذرآفتابگردان در واکنش به باکتری‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 185-196]
 • آستانه دمائی بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 141-152]
 • آفتابگردان ویژگی‌های کیفی بذرآفتابگردان در واکنش به باکتری‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 185-196]
 • آفلاتوکسین اثر آفلاتوکسین¬ها و جذب کننده مایکوسرب بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی سرم خون در جوجه-های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]

ا

 • ارزش غذایی اثر مرحله رشد و چین بر صفات زراعی، ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی اسپرس [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 61-70]
 • ارزش غذایی بررسی ارزش غذایی تفاله ریشه شیرین بیان و اثر کاربرد آن در جیره بره¬های در حال رشد کُردی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 117-126]
 • ازتوباکتر ویژگی‌های کیفی بذرآفتابگردان در واکنش به باکتری‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 185-196]
 • اسانس تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 211-224]
 • اسپرس اثر مرحله رشد و چین بر صفات زراعی، ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی اسپرس [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 61-70]
 • استان خراسان رضوی بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 141-152]
 • استهلاک تصحیح رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه با توجه به استهلاک جنگل‌ها و مراتع [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 13-24]
 • افزایش وزن روزانه بررسی ارزش غذایی تفاله ریشه شیرین بیان و اثر کاربرد آن در جیره بره¬های در حال رشد کُردی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 117-126]
 • اقلیم سرد و گرم بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 161-174]
 • الایزا بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاوداری¬های صنعتی و سنتی اطراف همدان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 153-160]
 • اوره اثر سطوح مختلف مکمل اوره و گوگرد بر سنتز پروتئین میکروبی، ابقای ازت، برخی فراسنجه¬های خون و گوارش¬پذیری مواد مغذی در گوسفندان مهربان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 71-84]

ب

 • بتا- ماناناز تاثیر آنزیم بتا-ماناناز بر عملکرد، صفات لاشه و ویسکوزیته روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • برنامه غذایی اثر غذا دهی یک یا چندجیره¬ای بر عملکرد، محصول لاشه و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 105-116]
 • بره کُردی بررسی ارزش غذایی تفاله ریشه شیرین بیان و اثر کاربرد آن در جیره بره¬های در حال رشد کُردی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 117-126]

پ

 • پادلینگ ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-12]
 • پروتیین اثر آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و پروتیین گندم رقم کوهدشت [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 225-238]

ت

 • تابشی بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 141-152]
 • تابع تشخیص کاربرد تحلیل خوشه ای به منظور تخمین عمق برف (مطالعه موردی: حوضه صمصامی) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 25-38]
 • تبخیرتعرق مرجع بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 161-174]
 • تثبیت نیتروژن اثر ســوش¬های مختلف سینوریزوبیــوم ملیلوتی بر تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشــدی یونجه-های یک ساله [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 197-210]
 • تجزیه¬پذیری اثر فرآوری¬های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حلالیت، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتیین خام [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-140]
 • تحلیل خوشه¬ای کاربرد تحلیل خوشه ای به منظور تخمین عمق برف (مطالعه موردی: حوضه صمصامی) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 25-38]
 • تراکم کاشت تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 211-224]
 • ترکیبات شیمیایی اثر مرحله رشد و چین بر صفات زراعی، ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی اسپرس [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 61-70]
 • تصویر ماهواره¬ای تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوضه آبخیز مندریجان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 239-252]
 • تعداد روزهای یخ¬بندان مطالعه¬ی روند رخ¬داد یخ¬بندان دیررس بهاره، زودرس پاییزه، طول دوره¬ی بدون یخ¬بندان و تعداد روزهای یخ¬بندان به¬منظور کاهش خسارت¬های کشاورزی در چند نمونه¬ی اقلیمی ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 39-48]
 • تفاله ریشه شیرین¬بیان بررسی ارزش غذایی تفاله ریشه شیرین بیان و اثر کاربرد آن در جیره بره¬های در حال رشد کُردی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 117-126]
 • توزیع مکانی عمق برف کاربرد تحلیل خوشه ای به منظور تخمین عمق برف (مطالعه موردی: حوضه صمصامی) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 25-38]
 • تولید رسوب تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوضه آبخیز مندریجان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 239-252]
 • تولید شیر اثرات چند شکلی جایگاه K232A از ژن DGAT1 بر صفات تولید شیر در گاوهای هُلشتاین ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-104]

ج

 • جذب کننده مایکوسرب اثر آفلاتوکسین¬ها و جذب کننده مایکوسرب بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی سرم خون در جوجه-های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]
 • جوجه گوشتی اثر غذا دهی یک یا چندجیره¬ای بر عملکرد، محصول لاشه و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 105-116]
 • جوجه‌های گوشتی تاثیر آنزیم بتا-ماناناز بر عملکرد، صفات لاشه و ویسکوزیته روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]

چ

 • چند شکلی K232A اثرات چند شکلی جایگاه K232A از ژن DGAT1 بر صفات تولید شیر در گاوهای هُلشتاین ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-104]

ح

 • حداکثر دبی لحظه¬ای سیلاب کالیبراسیون مدل منطقه¬ای سیلاب با استفاده از روش دیکن در مناطق فاقد آمار (مطالعه¬ی موردی حوضه شیوند خوزستان) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 175-184]
 • حلالیت اثر فرآوری¬های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حلالیت، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتیین خام [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-140]
 • حوضه آبخیز مندریجان تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوضه آبخیز مندریجان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 239-252]

د

 • دما-باد-رطوبت نسبی بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 161-174]
 • دوره¬ی بدون یخ¬بندان مطالعه¬ی روند رخ¬داد یخ¬بندان دیررس بهاره، زودرس پاییزه، طول دوره¬ی بدون یخ¬بندان و تعداد روزهای یخ¬بندان به¬منظور کاهش خسارت¬های کشاورزی در چند نمونه¬ی اقلیمی ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 39-48]
 • دوره برگشت سیلاب کالیبراسیون مدل منطقه¬ای سیلاب با استفاده از روش دیکن در مناطق فاقد آمار (مطالعه¬ی موردی حوضه شیوند خوزستان) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 175-184]

ر

 • راه رونده ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-12]
 • رشد اقتصادی تصحیح رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه با توجه به استهلاک جنگل‌ها و مراتع [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 13-24]
 • رشد جبرانی اثر غذا دهی یک یا چندجیره¬ای بر عملکرد، محصول لاشه و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 105-116]
 • رگرسیون خطی کاربرد تحلیل خوشه ای به منظور تخمین عمق برف (مطالعه موردی: حوضه صمصامی) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 25-38]
 • روش دیکن کالیبراسیون مدل منطقه¬ای سیلاب با استفاده از روش دیکن در مناطق فاقد آمار (مطالعه¬ی موردی حوضه شیوند خوزستان) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 175-184]
 • روند بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 161-174]

س

 • سدّ زاینده¬رود تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوضه آبخیز مندریجان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 239-252]
 • سوارشونده ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-12]

ش

 • شاخص¬های بیوشیمیایی خون اثر آفلاتوکسین¬ها و جذب کننده مایکوسرب بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی سرم خون در جوجه-های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]

ص

 • صفات زراعی اثر مرحله رشد و چین بر صفات زراعی، ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی اسپرس [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 61-70]

ع

 • عملکرد اثر آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و پروتیین گندم رقم کوهدشت [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 225-238]

ف

 • فرارفتی بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 141-152]
 • فرآوری فیزیکی و شیمیایی اثر فرآوری¬های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حلالیت، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتیین خام [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-140]

ق

 • قابلیت هضم اثر فرآوری¬های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حلالیت، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتیین خام [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-140]

ک

 • کاربری اراضی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوضه آبخیز مندریجان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 239-252]
 • کاشت ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-12]
 • کلزا اثر فرآوری¬های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حلالیت، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتیین خام [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-140]
 • کنجاله سویا تاثیر آنزیم بتا-ماناناز بر عملکرد، صفات لاشه و ویسکوزیته روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • کودهای زیستی ویژگی‌های کیفی بذرآفتابگردان در واکنش به باکتری‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 185-196]

گ

 • گاو بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاوداری¬های صنعتی و سنتی اطراف همدان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 153-160]
 • گندم اثر آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و پروتیین گندم رقم کوهدشت [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 225-238]
 • گوارش¬پذیری اثر سطوح مختلف مکمل اوره و گوگرد بر سنتز پروتئین میکروبی، ابقای ازت، برخی فراسنجه¬های خون و گوارش¬پذیری مواد مغذی در گوسفندان مهربان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 71-84]
 • گوگرد اثر سطوح مختلف مکمل اوره و گوگرد بر سنتز پروتئین میکروبی، ابقای ازت، برخی فراسنجه¬های خون و گوارش¬پذیری مواد مغذی در گوسفندان مهربان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 71-84]

م

 • ماده خشک تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 211-224]
 • ماشین¬های نشاکار ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-12]
 • مکانیزاسیون ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-12]

ن

 • نیتروژن تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 211-224]
 • نیتروژن اثر آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و پروتیین گندم رقم کوهدشت [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 225-238]
 • نیتروژن اسید‌های چرب ویژگی‌های کیفی بذرآفتابگردان در واکنش به باکتری‌های افزاینده رشد گیاه در شرایط تنش آبی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 185-196]
 • نیتروژن میکروبی اثر سطوح مختلف مکمل اوره و گوگرد بر سنتز پروتئین میکروبی، ابقای ازت، برخی فراسنجه¬های خون و گوارش¬پذیری مواد مغذی در گوسفندان مهربان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 71-84]
 • نعناع فلفلی تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 211-224]

و

 • ویروس اسهال ویروسی گاو بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاوداری¬های صنعتی و سنتی اطراف همدان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 153-160]
 • ویسکوزیته تاثیر آنزیم بتا-ماناناز بر عملکرد، صفات لاشه و ویسکوزیته روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]

ه

 • هُلشتاین ایران اثرات چند شکلی جایگاه K232A از ژن DGAT1 بر صفات تولید شیر در گاوهای هُلشتاین ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-104]
 • همدان بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاوداری¬های صنعتی و سنتی اطراف همدان [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 153-160]
 • همزیستی اثر ســوش¬های مختلف سینوریزوبیــوم ملیلوتی بر تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشــدی یونجه-های یک ساله [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 197-210]
 • هواشناسی کشاورزی مطالعه¬ی روند رخ¬داد یخ¬بندان دیررس بهاره، زودرس پاییزه، طول دوره¬ی بدون یخ¬بندان و تعداد روزهای یخ¬بندان به¬منظور کاهش خسارت¬های کشاورزی در چند نمونه¬ی اقلیمی ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 39-48]

ی

 • یخبندان بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 141-152]
 • یخ¬بندان دیررس بهاره مطالعه¬ی روند رخ¬داد یخ¬بندان دیررس بهاره، زودرس پاییزه، طول دوره¬ی بدون یخ¬بندان و تعداد روزهای یخ¬بندان به¬منظور کاهش خسارت¬های کشاورزی در چند نمونه¬ی اقلیمی ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 39-48]
 • یخ¬بندان زودرس پاییزه مطالعه¬ی روند رخ¬داد یخ¬بندان دیررس بهاره، زودرس پاییزه، طول دوره¬ی بدون یخ¬بندان و تعداد روزهای یخ¬بندان به¬منظور کاهش خسارت¬های کشاورزی در چند نمونه¬ی اقلیمی ایران [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 39-48]
 • یونجه یک ساله اثر ســوش¬های مختلف سینوریزوبیــوم ملیلوتی بر تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشــدی یونجه-های یک ساله [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 197-210]