نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری ارزیابی کیفیت آب رودخانه¬های جاری در دشت همدان- بهار برای آبیاری بر مبنای دیاگرام ویلکوکس [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 27-36]
 • آبیاری پاسخ جمعیت شته سیاه باقلا (Aphis fabae Group (Homoptera: Aphididae به آبیاری و کاربرد کود نیتروژن در کشت چغندرقند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 103-114]
 • آبیاری جویچه¬ای مقایسه روش¬های آبیاری جویچه¬ای و قطره¬ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-22]
 • آبیاری قطره¬ای بررسی مدل¬های تجربی در شبیه¬سازی ابعاد پیاز رطوبتی خاک در آبیاری قطره¬ای تحت منبع نقطه¬ای [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • آبیاری قطره‌ای تقریب نیمه تحلیلی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای – نواری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 147-158]
 • آبیاری قطره¬ای تیپ مقایسه روش¬های آبیاری جویچه¬ای و قطره¬ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-22]
 • آب زیر زمینی آثار تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری منابع آب زیرزمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 95-106]
 • آغشته¬سازی بذر بررسی اثر تلفیقی استرین¬های Pseudomonas fluorescens و قارچکش¬های متالاکسیل و کاپتان در کنترل Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 133-146]
 • آفتابگردان اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم آفتابگردان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 231-242]
 • آفتابگردان تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله¬های سویا، کلزا و آفتابگردان با استفاده از خروس¬های بالغ [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 33-46]
 • آفتابگردان تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 61-74]
 • آلودگی¬های نفتی اثر سطوح مختلف آلاینده¬های نفتی در یک خاک آهکی بر قابلیت پالایش فیزیکی هیدروکربن¬های نفتی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 233-244]
 • آنالیز رشد تغییرات کربوهیدرات¬های غیر ساختمانی ساده به هنگام تشکیل سوخ و آنالیز رشد چهار رقم پیاز در بهبهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-50]
 • آنزیم های ضد اکسنده تاثیر سیلیکون بر تحمل به خشکی در گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 159-170]
 • آهن تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 61-74]

ا

 • اجزای عملکرد اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 45-58]
 • اجزای عملکرد سیب زمینی بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 33-46]
 • احتمال ماندگاری شناسایی و پیش‌بینی تعدادی از خصوصیات خشک¬سالی‌های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]
 • ارقام چغندرقند مقایسه پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید( Aphidius matricariae Haliday (Hym., Aphidiidae نسبت به شته میزبان (Aphis fabae Scopoli (Hom., Aphididae روی چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 21-34]
 • اسانس بررسی اثرات کودهای آلی، بر شاخص¬های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 157-168]
 • استنواسپرموکارپ تاثیر والد پدری بر نجات جنین در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) بیدانه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 93-102]
 • اسید آمینه تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا محصول کارخانجات روغن کشی کشور با استفاده ازدو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) در دو سن در جوجه¬های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-68]
 • ایلئوم تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا محصول کارخانجات روغن کشی کشور با استفاده ازدو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) در دو سن در جوجه¬های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-68]
 • انبار ارزیابی راه¬کارهای مدیریت تلفیقی بید سیب¬زمینی Phthorimaea operculella Zeller در مزرعه و انبار سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • اندازه میکروتیوبر بررسی اثرات اندازه و مدت زمان خواب میکروتیوبر بر تولید مینی تیوبر در دو رقم سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 67-76]
 • انرژی قابل متابولیسم تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله¬های سویا، کلزا و آفتابگردان با استفاده از خروس¬های بالغ [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 33-46]
 • انگور تاثیر والد پدری بر نجات جنین در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) بیدانه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 93-102]

ب

 • بابونه آلمانی بررسی اثرات کودهای آلی، بر شاخص¬های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 157-168]
 • بارندگی ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • باززایی مقایسه استفاده از دو روش تهیه ریزنمونه در سیب‌زمینی با قطعات گرهی ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-10]
 • بخش کشاورزی آثار تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری منابع آب زیرزمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 95-106]
 • برگ قاشقی کارآیی انتقال ویروس برگ قاشقی سیب¬زمینی (PLRV) در تعدادی از ژنوتیپ ¬های مهم اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 195-206]
 • برمید شبیه¬سازی آبشویی برمید در یک خاک لوم رسی سیلتی تحت سیستم¬های مختلف خاک¬ورزی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • برنامه ریزی پویا آثار تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری منابع آب زیرزمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 95-106]
 • برنامه¬ریزی خطی بهینه سازی بهره¬برداری از مخازن سدها برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: سد علویان) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 183-194]
 • برودیفاکوم ارزیابی کنترل شیمیایی موش ورامین، Nesokia indica در مزارع نیشکر خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 37-44]
 • بستر بررسی امکان تولید قارچ¬های صدفی Pleurotus Spp. روی بسترهای قابل دسترس در شرایط روستایی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 253-262]
 • بسته بند مکعبی ارزیابی سامانه اندازه گیری کننده عملکرد موضعی محصول یونجه خشک روی ماشین بسته بند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 101-112]
 • بیش¬باری ارزیابی سامانه اندازه گیری کننده عملکرد موضعی محصول یونجه خشک روی ماشین بسته بند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 101-112]
 • بقایای بوجاری نخود ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر بقایای حاصل از بوجاری سه رقم نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 149-156]
 • بهره¬برداری بهینه سازی بهره¬برداری از مخازن سدها برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: سد علویان) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 183-194]
 • بهمنشیر و حفار مدل ریاضی عددی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار با در نظر گرفتن شرایط جزر و مد دریا [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 69-80]
 • بهینه سازی بهینه سازی بهره¬برداری از مخازن سدها برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: سد علویان) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 183-194]

پ

 • پایداری ساختمان خاک ارزیابی پایداری ساختمان در 21 سری از خاک‌های استان همدان به روش الک ‌تر و رابطه آن با برخی ویژگی‌های ذاتی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 171-182]
 • پارامترهای بیولوژیکی اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص‌های اقتصادی کرم ‌ابریشم Bombyx mori [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-8]
 • پارامترهای رشد جمعیت مقایسه پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید( Aphidius matricariae Haliday (Hym., Aphidiidae نسبت به شته میزبان (Aphis fabae Scopoli (Hom., Aphididae روی چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 21-34]
 • پیاز تغییرات کربوهیدرات¬های غیر ساختمانی ساده به هنگام تشکیل سوخ و آنالیز رشد چهار رقم پیاز در بهبهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-50]
 • پایش خشک¬سالی پایش و ارزیابی پدیده¬ی خشک¬سالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی: استان خراسان» [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 19-32]
 • پایش¬گر عملکرد ارزیابی سامانه اندازه گیری کننده عملکرد موضعی محصول یونجه خشک روی ماشین بسته بند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 101-112]
 • پالایش فیزیکی اثر سطوح مختلف آلاینده¬های نفتی در یک خاک آهکی بر قابلیت پالایش فیزیکی هیدروکربن¬های نفتی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 233-244]
 • پروانه مینوز Cemiostoma aceris رابطه اندازه دسته تخم پروانه مینوز (Cemiostoma aceris (Fuchs با برگ گیاه میزبان [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 145-155]
 • پژمردگی فوزاریومی تعیین نژاد فیزیولوژیکی جدایه¬های عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در مناطق عمده کشت محصول در ایران [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]
 • پوسیدگی صورتی بررسی اثر قارچ¬کش ریدومیل گلد در کنترل بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی در انبار [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 59-68]
 • پوسیدگی طوقه بررسی حساسیت جدایه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج به قارچ‌کش‌تیوفانات‌متیل‌تیرام در استان گیلان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 245-256]

ت

 • تاریخ کاشت اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم آفتابگردان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 231-242]
 • تاریخ کاشت اثر تاریخ کاشت و علف¬های¬هرز بر عملکرد سه رقم عدس (Lens culinaris Med.) در شرایط دیم خرم¬آباد [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • تاریخ کاشت ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ژنوتیپ¬های عدس در تاریخ¬های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 69-78]
 • تاریخ کشت تاثیر تاریخ کاشت و غلظت¬های مختلف جنستین روی تثبیت نیتروژن و گره¬زایی سه گونه یونجه یک¬ساله [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • تپه رسوب¬گذاری بررسی تاثیر زاویه اتصال بر الگوی فرسایش و رسوب¬گذاری در محل تلاقی رودخانه¬ها با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 107-122]
 • تثبیت نیتروژن تاثیر تاریخ کاشت و غلظت¬های مختلف جنستین روی تثبیت نیتروژن و گره¬زایی سه گونه یونجه یک¬ساله [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • تجزیه به عامل¬ها خصوصیات زراعی و تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 169-182]
 • تجزیه تابع تشخیص ارزیابی صحت گروه‌بندی روش‌های مختلف تجزیه خوشه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 207-218]
 • تجزیه خوشه‌ای ارزیابی صحت گروه‌بندی روش‌های مختلف تجزیه خوشه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 207-218]
 • تجزیه‌ی رقومی‌ زمین تجزیه‌ی زمین‌نما و مدل‌سازی رقومی زمین با استفاده از سطوح ژئومرفیک در‌ بخشی از کوه‌های زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 75-90]
 • تجزیه علیت همبستگی بیـن صفـات و تجزیـه ضـرایب مسـیر بـرای عمـلکرد دانـه 8 رقم کـلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 195-208]
 • تجزیه علیت تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط غیر تنش و تنش خشکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 135-144]
 • تجزیه علیّت خصوصیات زراعی و تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 169-182]
 • تحمل به خشکی تاثیر سیلیکون بر تحمل به خشکی در گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 159-170]
 • تخلخل بررسی اثرات کدورت آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-125]
 • تخلخل بررسی اثر سیستم¬های خاک ورزی بر توزیع اندازه منافذ و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک لوم شنی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 91-106]
 • تراکم اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 19-32]
 • تعاونی¬ها بررسی سطح و تیپولوژی مشارکت مردمی در تعاونی¬های روستایی مطالعه موردی استان همدان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 127-140]
 • تعاونی¬های روستایی بررسی سطح و تیپولوژی مشارکت مردمی در تعاونی¬های روستایی مطالعه موردی استان همدان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 127-140]
 • تقریب نیمه تحلیلی تقریب نیمه تحلیلی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای – نواری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 147-158]
 • تلاقی رودخانه بررسی تاثیر زاویه اتصال بر الگوی فرسایش و رسوب¬گذاری در محل تلاقی رودخانه¬ها با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 107-122]
 • تلاقی کانال¬ها بررسی تاثیرعدد فرودپایاب برالگوی جریان¬های ثانویه در یک تلاقی 60 درجه کانال¬های روباز مستطیلی با مدل ریاضی SSIIM2 [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 209-220]
 • تلخه بررسی کنترل تلفیقی علف‌هرز تلخه (Acroptilon repense) در دوره آیش و کشت گندم در استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 183-194]
 • تنش خشکی کمی سازی واکنش جوانه¬زنی ژنوتیپ¬های نخود (Cicer arietinum) تحت تاثیر رژیم¬های دمایی و تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 77-88]
 • تنش خشکی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 45-58]
 • تنش خشکی تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط غیر تنش و تنش خشکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 135-144]
 • تنفس میکروبی اثر سطوح مختلف آلاینده¬های نفتی در یک خاک آهکی بر قابلیت پالایش فیزیکی هیدروکربن¬های نفتی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 233-244]
 • تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی و تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 169-182]
 • تهاجم شوری مدل ریاضی عددی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار با در نظر گرفتن شرایط جزر و مد دریا [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 69-80]
 • توابع عملکرد و هزینه بهینه سازی عمق آب مصرفی ذرت با کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 123-134]
 • توان وپره‌های مستوی بررسی اثر زاویه حمله و نسبت مخروطی پره بر توان تولیدی در توربین‌های بادی محور افقی سه پره با پره‌های مستوی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 115-126]
 • توپوگرافی تاثیر پستی و بلندی بر خصوصیات خاک با تاکید بر عملکرد و کیفیت بادام در منطقه سامان شهرکرد [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 79-92]
 • توت اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص‌های اقتصادی کرم ‌ابریشم Bombyx mori [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-8]
 • توت فرنگی اثر محلول¬پاشی برگی با کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاری توت¬فرنگی رقم کردستان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]
 • توربین¬ بادی بررسی اثر زاویه حمله و نسبت مخروطی پره بر توان تولیدی در توربین‌های بادی محور افقی سه پره با پره‌های مستوی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 115-126]
 • توزیع رطوبت تقریب نیمه تحلیلی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای – نواری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 147-158]
 • توسعه روستایی بررسی سطح و تیپولوژی مشارکت مردمی در تعاونی¬های روستایی مطالعه موردی استان همدان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 127-140]
 • تیوفانات‌متیل‌تیرام بررسی حساسیت جدایه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج به قارچ‌کش‌تیوفانات‌متیل‌تیرام در استان گیلان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 245-256]
 • تولید گاز آزمایشگاهی ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر بقایای حاصل از بوجاری سه رقم نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 149-156]

ج

 • جبهه رطوبتی تقریب نیمه تحلیلی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای – نواری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 147-158]
 • جذب نور اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 19-32]
 • جریان ثانویه بررسی تاثیرعدد فرودپایاب برالگوی جریان¬های ثانویه در یک تلاقی 60 درجه کانال¬های روباز مستطیلی با مدل ریاضی SSIIM2 [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 209-220]
 • جریان رودخانه¬ای مطالعه تاثیر پوشش گیاهی مستغرق بر ضریب زبری رودخانه¬ای [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • جنستین تاثیر تاریخ کاشت و غلظت¬های مختلف جنستین روی تثبیت نیتروژن و گره¬زایی سه گونه یونجه یک¬ساله [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • جهت شیب تاثیر پستی و بلندی بر خصوصیات خاک با تاکید بر عملکرد و کیفیت بادام در منطقه سامان شهرکرد [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 79-92]
 • جوجه¬های گوشتی تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا محصول کارخانجات روغن کشی کشور با استفاده ازدو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) در دو سن در جوجه¬های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-68]

چ

 • چاله فرسایش بررسی تاثیر زاویه اتصال بر الگوی فرسایش و رسوب¬گذاری در محل تلاقی رودخانه¬ها با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 107-122]
 • چرای آزاد مقایسه نفوذ آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شمال ایران [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 219-230]
 • چغندرقند پاسخ جمعیت شته سیاه باقلا (Aphis fabae Group (Homoptera: Aphididae به آبیاری و کاربرد کود نیتروژن در کشت چغندرقند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 103-114]
 • چغندرقند مقایسه روش¬های آبیاری جویچه¬ای و قطره¬ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-22]

ح

 • حساسیت بررسی حساسیت جدایه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج به قارچ‌کش‌تیوفانات‌متیل‌تیرام در استان گیلان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 245-256]

خ

 • خاک آهکی تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 61-74]
 • خاک آهکی و زیست پالایی اثر سطوح مختلف آلاینده¬های نفتی در یک خاک آهکی بر قابلیت پالایش فیزیکی هیدروکربن¬های نفتی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 233-244]
 • خاک¬ورزی شبیه¬سازی آبشویی برمید در یک خاک لوم رسی سیلتی تحت سیستم¬های مختلف خاک¬ورزی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • خاک¬ورزی بررسی اثر سیستم¬های خاک ورزی بر توزیع اندازه منافذ و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک لوم شنی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 91-106]
 • خراسان پایش و ارزیابی پدیده¬ی خشک¬سالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی: استان خراسان» [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 19-32]
 • خروس بالغ تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله¬های سویا، کلزا و آفتابگردان با استفاده از خروس¬های بالغ [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 33-46]
 • خشکسالی ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • خصوصیات خشک¬سالی شناسایی و پیش‌بینی تعدادی از خصوصیات خشک¬سالی‌های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]
 • خوزستان ارزیابی کنترل شیمیایی موش ورامین، Nesokia indica در مزارع نیشکر خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 37-44]

د

 • دیاگرام ویلکوکس ارزیابی کیفیت آب رودخانه¬های جاری در دشت همدان- بهار برای آبیاری بر مبنای دیاگرام ویلکوکس [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 27-36]
 • درصد روغن تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 61-74]
 • درصد روغن و درصد پروتئین دانه اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 45-58]
 • دسته های تخم رابطه اندازه دسته تخم پروانه مینوز (Cemiostoma aceris (Fuchs با برگ گیاه میزبان [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 145-155]
 • دماهای کاردینال کمی سازی واکنش جوانه¬زنی ژنوتیپ¬های نخود (Cicer arietinum) تحت تاثیر رژیم¬های دمایی و تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 77-88]
 • دیم¬کاری اثر تاریخ کاشت و علف¬های¬هرز بر عملکرد سه رقم عدس (Lens culinaris Med.) در شرایط دیم خرم¬آباد [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • دهک¬ها ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • دوره بحرانی کنترل گاوپنبه تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه (Abutilon theophrasti) در کشت تابستانه سویا، رقم سحر [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 103-118]
 • دوره خواب بررسی اثرات اندازه و مدت زمان خواب میکروتیوبر بر تولید مینی تیوبر در دو رقم سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 67-76]

ذ

 • ذرت ارزیابی صحت گروه‌بندی روش‌های مختلف تجزیه خوشه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 207-218]
 • ذرت بهینه سازی عمق آب مصرفی ذرت با کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 123-134]

ر

 • ریدومیل گلد بررسی اثر قارچ¬کش ریدومیل گلد در کنترل بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی در انبار [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 59-68]
 • ریزمغذی‌ها اثر محلول‌پاشی آهن و روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی دانه سه رقم گندم [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 47-60]
 • ریزوباکتری¬ها بررسی اثر تلفیقی استرین¬های Pseudomonas fluorescens و قارچکش¬های متالاکسیل و کاپتان در کنترل Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 133-146]
 • رس ارزیابی پایداری ساختمان در 21 سری از خاک‌های استان همدان به روش الک ‌تر و رابطه آن با برخی ویژگی‌های ذاتی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 171-182]
 • رفتار تخم‌ریزی رابطه اندازه دسته تخم پروانه مینوز (Cemiostoma aceris (Fuchs با برگ گیاه میزبان [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 145-155]
 • رقم مقایسه استفاده از دو روش تهیه ریزنمونه در سیب‌زمینی با قطعات گرهی ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-10]
 • رقم کردستان اثر محلول¬پاشی برگی با کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاری توت¬فرنگی رقم کردستان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]
 • رگرسیون گام به گام خصوصیات زراعی و تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 169-182]
 • رگرسیون گام به گام همبستگی بیـن صفـات و تجزیـه ضـرایب مسـیر بـرای عمـلکرد دانـه 8 رقم کـلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 195-208]

ز

 • زادآوری اثر دما بر تولید مثل و طول عمر حشرات کامل سن گندم (Eurygaster integriceps) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • زاویه اتصال بررسی تاثیر زاویه اتصال بر الگوی فرسایش و رسوب¬گذاری در محل تلاقی رودخانه¬ها با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 107-122]
 • زاویه حمله بررسی اثر زاویه حمله و نسبت مخروطی پره بر توان تولیدی در توربین‌های بادی محور افقی سه پره با پره‌های مستوی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 115-126]
 • زبری پوشش گیاهی مطالعه تاثیر پوشش گیاهی مستغرق بر ضریب زبری رودخانه¬ای [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • زمان آبیاری بررسی اثرات کدورت آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-125]
 • زمان حرارتی کمی سازی واکنش جوانه¬زنی ژنوتیپ¬های نخود (Cicer arietinum) تحت تاثیر رژیم¬های دمایی و تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 77-88]
 • زنبور پارازیتوئید مقایسه پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید( Aphidius matricariae Haliday (Hym., Aphidiidae نسبت به شته میزبان (Aphis fabae Scopoli (Hom., Aphididae روی چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 21-34]
 • زنجیره مارکف شناسایی و پیش‌بینی تعدادی از خصوصیات خشک¬سالی‌های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]

ژ

 • ژنوتیپ کارآیی انتقال ویروس برگ قاشقی سیب¬زمینی (PLRV) در تعدادی از ژنوتیپ ¬های مهم اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 195-206]

س

 • سیب¬زمینی بررسی اثرات اندازه و مدت زمان خواب میکروتیوبر بر تولید مینی تیوبر در دو رقم سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 67-76]
 • سیب¬زمینی کارآیی انتقال ویروس برگ قاشقی سیب¬زمینی (PLRV) در تعدادی از ژنوتیپ ¬های مهم اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 195-206]
 • سیب¬زمینی بررسی اثر قارچ¬کش ریدومیل گلد در کنترل بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی در انبار [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 59-68]
 • سیب¬زمینی اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 19-32]
 • سیب‌زمینی مقایسه استفاده از دو روش تهیه ریزنمونه در سیب‌زمینی با قطعات گرهی ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-10]
 • سیر اثر زمان برداشت بر کنترل کرم سیر(Dyspessa ulula pallidata (Staudinger)(Lep., Cossidae در منطقه همدان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 57-66]
 • سرعت باد بررسی اثر زاویه حمله و نسبت مخروطی پره بر توان تولیدی در توربین‌های بادی محور افقی سه پره با پره‌های مستوی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 115-126]
 • سرعت جوانه‌زنی کمی سازی واکنش جوانه¬زنی ژنوتیپ¬های نخود (Cicer arietinum) تحت تاثیر رژیم¬های دمایی و تنش خشکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 77-88]
 • سیستم کارون مدل ریاضی عددی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار با در نظر گرفتن شرایط جزر و مد دریا [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 69-80]
 • سیلیکون تاثیر سیلیکون بر تحمل به خشکی در گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 159-170]
 • سیمینه¬رود ارزیابی کیفیت آب رودخانه¬های جاری در دشت همدان- بهار برای آبیاری بر مبنای دیاگرام ویلکوکس [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 27-36]
 • سن گندم اثر دما بر تولید مثل و طول عمر حشرات کامل سن گندم (Eurygaster integriceps) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • سویا تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه (Abutilon theophrasti) در کشت تابستانه سویا، رقم سحر [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 103-118]

ش

 • شاخص انتقال رسوب تجزیه‌ی زمین‌نما و مدل‌سازی رقومی زمین با استفاده از سطوح ژئومرفیک در‌ بخشی از کوه‌های زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 75-90]
 • شاخص بارش استاندارد ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • شاخص بارندگی استاندارد شده پایش و ارزیابی پدیده¬ی خشک¬سالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی: استان خراسان» [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 19-32]
 • شاخص خیسی تجزیه‌ی زمین‌نما و مدل‌سازی رقومی زمین با استفاده از سطوح ژئومرفیک در‌ بخشی از کوه‌های زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 75-90]
 • شاخص سطح برگ تغییرات کربوهیدرات¬های غیر ساختمانی ساده به هنگام تشکیل سوخ و آنالیز رشد چهار رقم پیاز در بهبهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-50]
 • شاخص قدرت جریان روان‌آب تجزیه‌ی زمین‌نما و مدل‌سازی رقومی زمین با استفاده از سطوح ژئومرفیک در‌ بخشی از کوه‌های زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 75-90]
 • شاخص نیتروژن بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 33-46]
 • شاخص‌های اقتصادی اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص‌های اقتصادی کرم ‌ابریشم Bombyx mori [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-8]
 • شاخص¬های رشد بررسی اثرات کودهای آلی، بر شاخص¬های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 157-168]
 • شبیه¬سازی شبیه¬سازی حرکت آب درخاک در سیستم آبیاری قطره¬ای در انواع خاک¬های مختلف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 135-148]
 • شبیه¬سازی شبیه¬سازی آبشویی برمید در یک خاک لوم رسی سیلتی تحت سیستم¬های مختلف خاک¬ورزی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • شته سیاه باقلا مقایسه پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید( Aphidius matricariae Haliday (Hym., Aphidiidae نسبت به شته میزبان (Aphis fabae Scopoli (Hom., Aphididae روی چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 21-34]
 • شته سیاه باقلا پاسخ جمعیت شته سیاه باقلا (Aphis fabae Group (Homoptera: Aphididae به آبیاری و کاربرد کود نیتروژن در کشت چغندرقند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 103-114]
 • شخم بررسی کنترل تلفیقی علف‌هرز تلخه (Acroptilon repense) در دوره آیش و کشت گندم در استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 183-194]
 • شدت خشک¬سالی پایش و ارزیابی پدیده¬ی خشک¬سالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی: استان خراسان» [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 19-32]
 • شرایط مرزی شبیه¬سازی حرکت آب درخاک در سیستم آبیاری قطره¬ای در انواع خاک¬های مختلف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 135-148]
 • شهرکرد تاثیر پستی و بلندی بر خصوصیات خاک با تاکید بر عملکرد و کیفیت بادام در منطقه سامان شهرکرد [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 79-92]
 • شوری اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کُلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 1-18]
 • شوری تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 61-74]

ص

 • صفات اقتصادی بررسی اثر همخونی بر صفات اقتصادی پیله در ده لاین تجاری کرم ابریشم ایران [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 11-20]

ض

 • ضریب خاموشی اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 19-32]
 • ضریب زبری مانینگ مطالعه تاثیر پوشش گیاهی مستغرق بر ضریب زبری رودخانه¬ای [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 79-88]
 • ضریب همخونی بررسی اثر همخونی بر صفات اقتصادی پیله در ده لاین تجاری کرم ابریشم ایران [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 11-20]

ط

 • طول عمر اثر دما بر تولید مثل و طول عمر حشرات کامل سن گندم (Eurygaster integriceps) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]

ع

 • عدد فرود جریان بررسی تاثیرعدد فرودپایاب برالگوی جریان¬های ثانویه در یک تلاقی 60 درجه کانال¬های روباز مستطیلی با مدل ریاضی SSIIM2 [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 209-220]
 • عدس اثر تاریخ کاشت و علف¬های¬هرز بر عملکرد سه رقم عدس (Lens culinaris Med.) در شرایط دیم خرم¬آباد [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • عدس ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ژنوتیپ¬های عدس در تاریخ¬های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 69-78]
 • علف‌کش بررسی کنترل تلفیقی علف‌هرز تلخه (Acroptilon repense) در دوره آیش و کشت گندم در استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 183-194]
 • علف‌هرز اثر تاریخ کاشت و علف¬های¬هرز بر عملکرد سه رقم عدس (Lens culinaris Med.) در شرایط دیم خرم¬آباد [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 13-26]
 • عمر قفسه¬ای اثر محلول¬پاشی برگی با کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاری توت¬فرنگی رقم کردستان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]
 • عمق بهینه آبیاری بهینه سازی عمق آب مصرفی ذرت با کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 123-134]
 • عملکرد بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 33-46]
 • عملکرد بررسی اثرات اندازه و مدت زمان خواب میکروتیوبر بر تولید مینی تیوبر در دو رقم سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 67-76]
 • عملکرد بررسی امکان تولید قارچ¬های صدفی Pleurotus Spp. روی بسترهای قابل دسترس در شرایط روستایی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 253-262]
 • عملکرد اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 45-58]
 • عملکرد اثر محلول‌پاشی آهن و روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی دانه سه رقم گندم [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 47-60]
 • عملکرد تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 61-74]
 • عملکرد بادام تاثیر پستی و بلندی بر خصوصیات خاک با تاکید بر عملکرد و کیفیت بادام در منطقه سامان شهرکرد [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 79-92]
 • عملکرد دانه و ژنوتیپ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ژنوتیپ¬های عدس در تاریخ¬های مختلف کاشت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 69-78]
 • عملکرد گندم دیم تخمین منطقه‌ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده‌های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 89-102]
 • عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم آفتابگردان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 231-242]
 • عناصر سنگین تبدیل لجن فاضلاب شهری به کمک کرم¬های خاکی بومی به ورمی¬کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-44]

غ

 • غلات اثر محلول‌پاشی آهن و روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی دانه سه رقم گندم [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 47-60]

ف

 • فراوانی نسبی شناسایی و پیش‌بینی تعدادی از خصوصیات خشک¬سالی‌های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]
 • فسفر اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کُلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 1-18]
 • فسفر دوزنگ ارزیابی کنترل شیمیایی موش ورامین، Nesokia indica در مزارع نیشکر خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 37-44]
 • فصل تابستان و زمستان اثر تغییرات دمای محیط بر گوارش¬پذیری مواد مغذی در جیره¬های حاوی سطوح مختلف دانه جو در گوسفند مهربان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 243-252]
 • فضولات تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا محصول کارخانجات روغن کشی کشور با استفاده ازدو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) در دو سن در جوجه¬های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-68]

ق

 • قابلیت هضم اثر تغییرات دمای محیط بر گوارش¬پذیری مواد مغذی در جیره¬های حاوی سطوح مختلف دانه جو در گوسفند مهربان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 243-252]
 • قابلیت هضم ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر بقایای حاصل از بوجاری سه رقم نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 149-156]
 • قارچ صدفی بررسی امکان تولید قارچ¬های صدفی Pleurotus Spp. روی بسترهای قابل دسترس در شرایط روستایی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 253-262]
 • قارچ‌کش بررسی حساسیت جدایه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج به قارچ‌کش‌تیوفانات‌متیل‌تیرام در استان گیلان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 245-256]
 • قزوین تخمین منطقه‌ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده‌های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 89-102]
 • قطعات جوانه مقایسه استفاده از دو روش تهیه ریزنمونه در سیب‌زمینی با قطعات گرهی ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-10]
 • قطعات گرهی مقایسه استفاده از دو روش تهیه ریزنمونه در سیب‌زمینی با قطعات گرهی ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-10]

ک

 • کارایی انتقال کارآیی انتقال ویروس برگ قاشقی سیب¬زمینی (PLRV) در تعدادی از ژنوتیپ ¬های مهم اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 195-206]
 • کارایی بیولوژیکی بررسی امکان تولید قارچ¬های صدفی Pleurotus Spp. روی بسترهای قابل دسترس در شرایط روستایی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 253-262]
 • کارایی مصرف آب مقایسه روش¬های آبیاری جویچه¬ای و قطره¬ای تیپ از نظر مصرف آب و عملکرد چغندرقند در شرق استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 9-22]
 • کارایی مصرف آب اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کُلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 1-18]
 • کارائی مصرف نور اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 19-32]
 • کامازولین بررسی اثرات کودهای آلی، بر شاخص¬های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 157-168]
 • کدورت آب بررسی اثرات کدورت آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-125]
 • کربنات کلسیم ارزیابی پایداری ساختمان در 21 سری از خاک‌های استان همدان به روش الک ‌تر و رابطه آن با برخی ویژگی‌های ذاتی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 171-182]
 • کربوهیدرات¬های غیر ساختمانی ساده تغییرات کربوهیدرات¬های غیر ساختمانی ساده به هنگام تشکیل سوخ و آنالیز رشد چهار رقم پیاز در بهبهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-50]
 • کرخه ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • کرم ابریشم بررسی اثر همخونی بر صفات اقتصادی پیله در ده لاین تجاری کرم ابریشم ایران [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 11-20]
 • کرم ابریشم اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص‌های اقتصادی کرم ‌ابریشم Bombyx mori [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-8]
 • کرم سیر اثر زمان برداشت بر کنترل کرم سیر(Dyspessa ulula pallidata (Staudinger)(Lep., Cossidae در منطقه همدان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 57-66]
 • کشت بافت مقایسه استفاده از دو روش تهیه ریزنمونه در سیب‌زمینی با قطعات گرهی ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-10]
 • کشت درون شیشهای تاثیر والد پدری بر نجات جنین در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) بیدانه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 93-102]
 • کیفیت دانه اثر محلول‌پاشی آهن و روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی دانه سه رقم گندم [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 47-60]
 • کلرید کلسیم اثر محلول¬پاشی برگی با کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاری توت¬فرنگی رقم کردستان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]
 • کلروفیل متر بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 33-46]
 • کلزا همبستگی بیـن صفـات و تجزیـه ضـرایب مسـیر بـرای عمـلکرد دانـه 8 رقم کـلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 195-208]
 • کلزا تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله¬های سویا، کلزا و آفتابگردان با استفاده از خروس¬های بالغ [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 33-46]
 • کُلزا اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کُلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 1-18]
 • کم آبیاری بهینه سازی عمق آب مصرفی ذرت با کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت ورامین) [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 123-134]
 • کنترل بررسی اثر قارچ¬کش ریدومیل گلد در کنترل بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی در انبار [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 59-68]
 • کنترل آفت اثر زمان برداشت بر کنترل کرم سیر(Dyspessa ulula pallidata (Staudinger)(Lep., Cossidae در منطقه همدان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 57-66]
 • کنترل بیولوژیکی بررسی اثر تلفیقی استرین¬های Pseudomonas fluorescens و قارچکش¬های متالاکسیل و کاپتان در کنترل Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 133-146]
 • کنترل تلفیقی بررسی کنترل تلفیقی علف‌هرز تلخه (Acroptilon repense) در دوره آیش و کشت گندم در استان کرمانشاه [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 183-194]
 • کنترل علف¬های¬هرز اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 19-32]
 • کنجاله سویا تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا محصول کارخانجات روغن کشی کشور با استفاده ازدو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) در دو سن در جوجه¬های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-68]
 • کنجاله سویا تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله¬های سویا، کلزا و آفتابگردان با استفاده از خروس¬های بالغ [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 33-46]
 • کود آبیاری شبیه¬سازی حرکت آب درخاک در سیستم آبیاری قطره¬ای در انواع خاک¬های مختلف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 135-148]
 • کود نیتروژن بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 33-46]
 • کود نیتروژن پاسخ جمعیت شته سیاه باقلا (Aphis fabae Group (Homoptera: Aphididae به آبیاری و کاربرد کود نیتروژن در کشت چغندرقند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 103-114]

گ

 • گاوپنبه تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه (Abutilon theophrasti) در کشت تابستانه سویا، رقم سحر [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 103-118]
 • گره¬زایی تاثیر تاریخ کاشت و غلظت¬های مختلف جنستین روی تثبیت نیتروژن و گره¬زایی سه گونه یونجه یک¬ساله [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • گیلان مقایسه نفوذ آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شمال ایران [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 219-230]
 • گندم تاثیر سیلیکون بر تحمل به خشکی در گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 159-170]
 • گوجه فرنگی تعیین نژاد فیزیولوژیکی جدایه¬های عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در مناطق عمده کشت محصول در ایران [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]
 • گوسفند مهربان اثر تغییرات دمای محیط بر گوارش¬پذیری مواد مغذی در جیره¬های حاوی سطوح مختلف دانه جو در گوسفند مهربان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 243-252]

ل

 • لاین بررسی اثر همخونی بر صفات اقتصادی پیله در ده لاین تجاری کرم ابریشم ایران [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 11-20]
 • لجن فاضلاب تبدیل لجن فاضلاب شهری به کمک کرم¬های خاکی بومی به ورمی¬کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-44]
 • لوبیا چیتی تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط غیر تنش و تنش خشکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 135-144]

م

 • ماده آلی ارزیابی پایداری ساختمان در 21 سری از خاک‌های استان همدان به روش الک ‌تر و رابطه آن با برخی ویژگی‌های ذاتی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 171-182]
 • میانگین وزنی قطر ارزیابی پایداری ساختمان در 21 سری از خاک‌های استان همدان به روش الک ‌تر و رابطه آن با برخی ویژگی‌های ذاتی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 171-182]
 • متوسط زمان تداوم شناسایی و پیش‌بینی تعدادی از خصوصیات خشک¬سالی‌های هواشناسی در استان گلستان با استفاده از زنجیره مارکف [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 89-100]
 • محلول¬پاشی اثر محلول¬پاشی برگی با کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاری توت¬فرنگی رقم کردستان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 47-56]
 • محلول¬پاشی اثر محلول¬پاشی نیترات¬آمونیوم بر خصوصیات کمّی و کیفی ﭘرتقال تامسون¬ناول [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 125-134]
 • مدیریت بهره¬برداری مخزن بهینه سازی بهره¬برداری از مخازن سدها برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: سد علویان) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 183-194]
 • مدیریت تلفیقی ارزیابی راه¬کارهای مدیریت تلفیقی بید سیب¬زمینی Phthorimaea operculella Zeller در مزرعه و انبار سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • مدل شبیه¬سازی آبشویی برمید در یک خاک لوم رسی سیلتی تحت سیستم¬های مختلف خاک¬ورزی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • مدل SSIIM2 بررسی تاثیرعدد فرودپایاب برالگوی جریان¬های ثانویه در یک تلاقی 60 درجه کانال¬های روباز مستطیلی با مدل ریاضی SSIIM2 [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 209-220]
 • مدل‌سازی رقومی زمین تجزیه‌ی زمین‌نما و مدل‌سازی رقومی زمین با استفاده از سطوح ژئومرفیک در‌ بخشی از کوه‌های زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 75-90]
 • مدل عددی مدل ریاضی عددی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار با در نظر گرفتن شرایط جزر و مد دریا [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 69-80]
 • مدل¬های تجربی و مدل¬های نیمه تجربی بررسی مدل¬های تجربی در شبیه¬سازی ابعاد پیاز رطوبتی خاک در آبیاری قطره¬ای تحت منبع نقطه¬ای [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • مراتع ییلاقی مقایسه نفوذ آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شمال ایران [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 219-230]
 • مراحل نمو اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم آفتابگردان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 231-242]
 • مرکبات اثر محلول¬پاشی نیترات¬آمونیوم بر خصوصیات کمّی و کیفی ﭘرتقال تامسون¬ناول [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 125-134]
 • مرکز جرم شبیه¬سازی آبشویی برمید در یک خاک لوم رسی سیلتی تحت سیستم¬های مختلف خاک¬ورزی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • مزرعه ارزیابی راه¬کارهای مدیریت تلفیقی بید سیب¬زمینی Phthorimaea operculella Zeller در مزرعه و انبار سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • مشارکت مردمی بررسی سطح و تیپولوژی مشارکت مردمی در تعاونی¬های روستایی مطالعه موردی استان همدان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 127-140]
 • مصرف اختیاری ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و کینتیک تخمیر بقایای حاصل از بوجاری سه رقم نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 149-156]
 • مقیاس زمانی پایش و ارزیابی پدیده¬ی خشک¬سالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی: استان خراسان» [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 19-32]
 • مقیاس سلسله مراتبی تجزیه‌ی زمین‌نما و مدل‌سازی رقومی زمین با استفاده از سطوح ژئومرفیک در‌ بخشی از کوه‌های زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 75-90]
 • منابع غذایی در دسترس رابطه اندازه دسته تخم پروانه مینوز (Cemiostoma aceris (Fuchs با برگ گیاه میزبان [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 145-155]
 • منبع تغذیه خطی تقریب نیمه تحلیلی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای – نواری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 147-158]
 • مینی تیوبر بررسی اثرات اندازه و مدت زمان خواب میکروتیوبر بر تولید مینی تیوبر در دو رقم سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 67-76]
 • منطقه¬ی دست کاشت مقایسه نفوذ آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شمال ایران [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 219-230]
 • مواد حجم دهنده تبدیل لجن فاضلاب شهری به کمک کرم¬های خاکی بومی به ورمی¬کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-44]
 • موقعیت زمین نما تاثیر پستی و بلندی بر خصوصیات خاک با تاکید بر عملکرد و کیفیت بادام در منطقه سامان شهرکرد [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 79-92]

ن

 • ناحیه¬بندی ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • نیتروژن اثر محلول¬پاشی نیترات¬آمونیوم بر خصوصیات کمّی و کیفی ﭘرتقال تامسون¬ناول [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 125-134]
 • نجات جنین تاثیر والد پدری بر نجات جنین در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) بیدانه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 93-102]
 • نخود خصوصیات زراعی و تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 169-182]
 • نخود ایرانی بررسی اثر تلفیقی استرین¬های Pseudomonas fluorescens و قارچکش¬های متالاکسیل و کاپتان در کنترل Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 133-146]
 • نژاد فیزیولوژیکی تعیین نژاد فیزیولوژیکی جدایه¬های عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در مناطق عمده کشت محصول در ایران [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]
 • نسبت مخروطی پره بررسی اثر زاویه حمله و نسبت مخروطی پره بر توان تولیدی در توربین‌های بادی محور افقی سه پره با پره‌های مستوی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 115-126]
 • نیشکر ارزیابی کنترل شیمیایی موش ورامین، Nesokia indica در مزارع نیشکر خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 37-44]
 • نفوذ مقایسه نفوذ آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شمال ایران [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 219-230]
 • نفوذپذیری بررسی اثرات کدورت آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-125]
 • نقشه‌های هم¬بارش تخمین منطقه‌ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده‌های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 89-102]

و

 • واحدهای زراعی تخمین منطقه‌ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده‌های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 89-102]
 • واریته اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص‌های اقتصادی کرم ‌ابریشم Bombyx mori [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-8]
 • واکنش تابعی واکنش تابعی کنه شکارگر (Phytoseius plumifer (Acarina : Phytoseiidae نسبت به لارو دو گونه کنه ( Amphitetranychus viennensis (Acarina: Tetranychidae و (Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 107-116]
 • والد پدری تاثیر والد پدری بر نجات جنین در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) بیدانه [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 93-102]
 • ورمی‌کمپوست تبدیل لجن فاضلاب شهری به کمک کرم¬های خاکی بومی به ورمی¬کمپوست [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-44]

ه

 • هدایت هیدرولیکی بررسی اثر سیستم¬های خاک ورزی بر توزیع اندازه منافذ و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک لوم شنی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 91-106]
 • هدایت هیدرولیکی اشباع بررسی اثرات کدورت آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-125]
 • هیدرومتئورولوژی ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 23-36]
 • همبستگی خصوصیات زراعی و تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ نخود [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 169-182]
 • همبستگی همبستگی بیـن صفـات و تجزیـه ضـرایب مسـیر بـرای عمـلکرد دانـه 8 رقم کـلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 195-208]
 • همبستگی فنوتیپی تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط غیر تنش و تنش خشکی [دوره 9، شماره 5، 1387، صفحه 135-144]
 • همدان اثر زمان برداشت بر کنترل کرم سیر(Dyspessa ulula pallidata (Staudinger)(Lep., Cossidae در منطقه همدان [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 57-66]
 • همدان ارزیابی راه¬کارهای مدیریت تلفیقی بید سیب¬زمینی Phthorimaea operculella Zeller در مزرعه و انبار سیب¬زمینی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]

ی

 • یارانه انرژی آثار تعدیل یارانه انرژی در بخش کشاورزی بر تعادل و بهره برداری منابع آب زیرزمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 95-106]
 • یونجه ارزیابی سامانه اندازه گیری کننده عملکرد موضعی محصول یونجه خشک روی ماشین بسته بند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 101-112]
 • یونجه یک¬ساله تاثیر تاریخ کاشت و غلظت¬های مختلف جنستین روی تثبیت نیتروژن و گره¬زایی سه گونه یونجه یک¬ساله [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]