اساتید، پژوهشگران و نویسندگان محترم

 

انتـــشار مجـله "پژوهش کــشاورزی" از سال 87 بصورت فصــلنامه متــوقف 

و پس از آن بـصورت دو­فصلنـامه به دو " مجله فن­آوری زیستی در کشاورزی"

و "فن­آوری تولیدات گیاهی" تفکیک شده است. لطفاً مقالات خود را به یکی

از این دو نشریه ارسال نمایید.

                                   با تشکر - مدیر داخلی نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا

دوره انتشار
فصلنامه