اخبار و اعلانات

توقف انتشار مجله پژوهش کشاورزی

انتشار این مجله از سال 87 بصورت فصلنامه متوقف و پس از آن بصورت دو­فصلنامه به دو مجله فن­آوری زیستی در کشاورزی و فن­آوری تولیدات گیاهی تفکیک شده است( مجلات بر روی این سایت آرشیوی هستند).

مطالعه بیشتر