اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر گودرز احمدوند

زراعت دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

gahmadvandbasu.ac.ir
0811-4424090

سردبیر

دکتر دوستمراد ظفری

بیماری شناسی گیاهی دانشیار،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، گروه گیاه پزشکی

zafari_dyahoo.com
0811-4424190

اعضای هیات تحریریه

دکتر گودرز احمدوند

زراعت واصلاح نباتات دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

gahmadvandbasu.ac.ir
0811-4424090

دکتر احمد ارشادی

علوم باغبانی استادیار، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی

ershadibasu.ac.ir

دکتر عیدی بازگیر

بیماری شناسی گیاهی استادیار، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

e.bazgiryahoo.com

دکتر بهمن بهرام نژاد

بیوتکنولوژی گیاهی استادیار، گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

b.bahramnejaduok.ac.ir
026-6627723

دکتر خسرو پیری‌

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی گیاهی

khpirigmail.com
08114238194

دکتر علی سپهری

زراعت واصلاح نباتات استادیار، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

sepehri110yahoo.com
0811-4424090

دکتر بهرام شریف نبی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

sharifnacc.iut.ac.ir
03113913406

دکتر علی‌اکبر صفری‌ سنجانی‌

خاکشناسی استاد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی

safari_sineganiyahoo.com

دکتر صفر معروفی‌

آبیاری استادیار، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

smaroofiyahoo.com

دکتر سید فرهاد موسوی

آبیاری استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

mousavicc.iut.ac.ir
0311 3913435

دکتر مهدی همائی

فیزیک خاک استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

mhomaeemodares.ac.ir
021 -4829228