ارزیابی مقایسه¬ای سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه¬ای ماشین¬های نشاکار برنج سوارشونده و راه¬رونده در پادلینگ¬های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور مطالعه پارامترهای میزان سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه­ای واقعی ماشین­های نشاکار سوارشونده و راه­رونده در پادلینگ­های مختلف، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل ماشین و سه سطح پادلینگ در چهار تکرار انجام گردید. مساحت هر قطعه کرت 360 مترمربع به طول 100 و عرض 6/3 متر بوده است. نشاکارها از نوع راه­رونده و سوارشونده 4 ردیفه می­باشند. فاصله کپه­ها در هر ردیف 16 سانتی­متر، سرعت انجام کاشت ماشین  نشاکار راه­رونده 9/1 کیلومتر بر ساعت و نشاکار سوار­شونده 4/2 کیلومتر بر ساعت می­باشد. برای آماده سازی مزرعه از تیلر در سه سطح یک، سه و پنج بار پادلینگ استفاده شد. مقدار سوخت مصرفی (لیتر در هکتار) درآغاز و پایان عملیات نشاکاری اندازه­گیری، ثبت و محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان داد از نظر میزان مصرف سوخت، اثر عامل ماشین در سطح احتمال 1 درصد و اثر عامل پادلینگ در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی­دار دارند. و هم­چنین از نظر میزان ظرفیت مزرعه­ای اثر عامل ماشین، اثر عامل پادلینگ و اثر متقابل عامل ماشین در عامل پادلینگ در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنی­دار می­باشد. با توجه به نتایج آزمایش فوق در مزارع برنج برای افزایش ظرفیت مزرعه­ای, ماشین نشاکار سوارشونده و برای کاهش سوخت مصرفی ماشین نشاکار راه­رونده پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها