تاثیر آنزیم بتا-ماناناز بر عملکرد، صفات لاشه و ویسکوزیته روده باریک جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر افزودن آنزیم بتا-ماناناز در جیره غذایی حاوی سه سطح انرژی و دو سطح آنزیم بر عملکرد جوجه­های گوشتی جنس مخلوط و کیفیت لاشه و ویسکوزیته محتویات روده انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 3×2 انجام گردید. شش جیره غذایی آزمایشی شامل دو سطح آنزیم (صفر و 05/0 درصد) و سه سطح انرژی (2900،3000 و 2850 کیلوکالری بر کیلوگرم) استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که وزن زنده در 42 روزگی تحت اثر آنزیم (99/2258 گرم) افزایش معنی­داری پیدا کرد (05/0P<) اما سطح انرژی اثری بر وزن زنده نگذاشت. در 35 روزگی تفاوتی در سطح 3000 کیلوکالری انرژی مشاهده شد. در 21 روزگی با افزودن آنزیم مصرف خوراک کاهش یافت (11/654 گرم) و با سطح 2850 کیلوکالری انرژی مصرف خوراک (84/707 گرم) افزایش یافت (05/0P<). جیره غذایی آزمایشی صفر +3000 کم­ترین (69/649 گرم) و صفر +2850 (54/716 گرم) به صورت معنی­داری بیش­ترین مصرف خوراک را داشته­اند (05/0P<). در 35 و 42 روزگی مصرف خوراک تحت تاثیر عوامل آزمایشی قرار نگرفت. ضریب تبدیل غذایی به­صورت معنی­داری در 21 روزگی برای سطح 2850 کیلوکالری انرژی (13/1) بیش­تر از سایر سطوح و در 35 و 42 روزگی برای سطح 05/0 درصد آنزیم (به­ترتیب 72/1 و 86/1) کم­تر از سطح صفر آنزیم بود (05/0P<). وزن سینه، چربی بطنی و پانکراس به­صورت درصد وزن زنده تحت تاثیر عوامل آزمایش قرار نگرفت، اما جیره غذایی آزمایشی 05/0+2850 بیش­ترین وزن سینه (20/37%) و جیره غذایی 05/0+2900 (25/4%) بیش­ترین وزن چربی بطنی را داشتند (05/0P<). ویسکوزیته محتویات روده­ای (سانتی­پواز) برای سطح 2900 کیلوکالری انرژی (73/1) و 05/0 درصد آنزیم (84/1) کاهش یافت (05/0P<). نتایج کلی این آزمایش بیان­گر این مطلب است که آنزیم بتا-ماناناز به خصوص در سطوح پایین انرژی باعث افزایش وزن، کاهش خوراک مصرفی، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش ویسکوزیته شد.

کلیدواژه‌ها