اثر مرحله رشد و چین بر صفات زراعی، ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی اسپرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر مرحله رشد و چین‌ بر صفات زراعی، ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی اسپرس در سال زراعی 1382-1383 انجام شد. آزمایش تعیین صفات زراعی و ترکیبات شیمیایی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و آزمایش تعیین ضرایب قابلیت هضم با طرح کاملا تصادفی انجام شد. مراحل رشد شامل غنچه‌دهی کامل، شروع گلدهی و گلدهی کامل و چین‌ها نیز شامل چین‌های اول، دوم، سوم و چهارم بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد با افزایش رشد گیاه، طول بوته، درصد ماده خشک و درصد دیواره سلولی محلول در شوینده خنثی افزایش یافت و برعکس نسبت برگ به ساقه، درصد پروتئین خام و کربوهیدرات های غیر فیبری  سیر نزولی نشان داد. تفاوت بین طول بوته در سه مرحله رشد و نسبت برگ به ساقه در مرحله اول با سایر مراحل معنی‌دار شد (05/0P<)، به­طوری­که طول بوته از چین دوم تا چهارم افزایش و نسبت برگ به ساقه کاهش یافت. در طی سه مرحله رشد، پروتئین خام بوته به ترتیب برابر 41/21، 47/19  و 21/18 درصد و دیواره سلولی محلول در شوینده خنثی بوته به ترتیب برابر 82/37، 20/42 و 79/48 درصد با اختلاف معنی­دار به­دست آمد. پروتئین خام بوته در چین چهارم با 73/20 درصد، بیشتر از سایر چین­ها و دیواره سلولی محلول در شوینده خنثی در چین اول با 68/40 درصد، کمتر از دیگر چین­ها بود (05/0P<). درصد قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، دیواره سلولی محلول در شوینده خنثی، کربوهیدرات­های غیر فیبری، مواد آلی، الیاف خام و مجموع مواد مغذی قابل هضم با پیشرفت مرحله رشد کاهش یافت (05/0P<). با توجه به نتایج به­دست آمده به­نظر می­رسد که علوفه اسپرس در مرحله شروع گلدهی نسبت به دیگر مراحل و چین سوم نسبت به سایر چین‌ها دارای قابلیت‌های کمی و کیفی مطلوب‌تری است.

کلیدواژه‌ها