اثر آفلاتوکسین¬ها و جذب کننده مایکوسرب بر برخی شاخص¬های بیوشیمیایی سرم خون در جوجه-های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آفلاتوکسین­ها گروهی از سموم قارچی هستند که به وسیله گونه­های مختلف قارچی از جنس آسپرژیلوس، به ویژه دو گونه آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می­شوند. آزمایشی به منظور بررسی اثر آفلاتوکسین­ها در جوجه­های گوشتی (400 قطعه سویه راس 308) با چهار تیمار آزمایشی (جیره پایه (ذرت و سویا)، جیره پایه همراه یک پی­پی­ام آفلاتوکسین، جیره پایه همراه یک پی­پی­ام آفلاتوکسین و 25/0 درصد جذب کننده مایکوسرب و جیره پایه همراه 25/0 درصد جذب کننده مایکوسرب) و چهار تکرار (تعداد 25 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. نتایج به­دست آمده از این مطالعه حاکی از آن می­باشند که افزودن مقدار یک پی­پی­امآفلاتوکسین به جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد موجب کاهش معنی­دار غلظت پروتئین کل، اسید اوریک و فسفر خون در پایان دوره گردید (05/0>p). حضور آفلاتوکسین به میزان یک پی­پی­امدر جیره بر میزان کلسترول و گلوکز خون در مقایسه با گروه شاهد تاثیر معنی­داری نداشت (5/0<p). افزودن 25/0 درصد مایکوسرب به جیره حاوی یک پی­پی­امآفلاتوکسین، نتوانست اثرات زیانبار آفلاتوکسین بر میزان پروتئین کل و اسید اوریک را نسبت به تیمار شاهد جبران نماید (5/0>p)، اما سبب جبران اثرات نامطلوب آفلاتوکسین بر میزان فسفر خون گردید. افزودن 25/0 درصد جذب کننده مایکوسرب به جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد بر پارامترهای فوق تاثیر معنی­داری را نشان نداد (5/0<p). به­طور کلی نتایج به­دست آمده از این بررسی نشان دهنده آن می­باشد که حضور آفلاتوکسین به میزان یک پی­پی­امدر جیره غذایی جوجه­های گوشتی، اثرات زیان آوری بر برخی از شاخص­های سرم داشته است و می­تواند بدین ترتیب خسارات مهمی را به عملکرد گله وارد نماید.

کلیدواژه‌ها