اثرات چند شکلی جایگاه K232A از ژن DGAT1 بر صفات تولید شیر در گاوهای هُلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ژن آسیل کوآ: دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز-1 یا DGAT1 گاو در ناحیه­ی انتهایی سانترومر کروموزوم 14 نقشه­یابی شده است که این مکان به­عنوان یک عامل موثر بر صفت درصد چربی شیر شناخته می­شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه­ی بین چندشکلی جایگاه K232A از این ژن با صفات تولید شیر در ماده گاوهای هلشتاین ایران انجام شد. برای تعیین ژنوتیپ 206 ماده گاو در جایگاه مربوطه، یک قطعه­ی 411 جفت بازی از این ژن در برگیرنده­ی چندشکلی مذکور تکثیر و با آنزیم برشی CfrI مورد هضم قرار گرفت. فراوانی آلل A (آلانین) و K (لیزین)  به­ترتیب 66/0 و 34/0 بود. سپس برای تمامی صفات تولید شیر در اولین و دومین دوره­ی شیردهی، اثر متوسط جایگزینی آلل K به­طور جداگانه برآورد شد. آزمون­های آماری نشان داد که آلل K اثر مثبت و معنی­داری بر تولید و درصد چربی و درصد پروتئین در هر دو دوره­ی شیردهی دارد. هم­چنین، تاثیر منفی و معنی­دار این آلل بر صفات تولید شیر و پروتئین مشاهده شد. فراوانی پایین­تر برآورد شده­ی آلل K نسبت به آلل A در این پژوهش، ممکن است به دلیل روند انتخاب گاوها در سال­های اخیر برای افزایش تولید شیر باشد. نتایج این پژوهش نشان­داد که چند شکلی جایگاه K232A ژن DGAT1 می­تواند بیانگر پیوستگی با QTL شناسایی شده موثر بر صفت درصد چربی شیر روی کروموزوم 14 باشد.

کلیدواژه‌ها