اثر غذا دهی یک یا چندجیره¬ای بر عملکرد، محصول لاشه و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این آزمایش برای ارزیابی اثرات برنامه غذایی یک­جیره‌ای و چندجیره­ای‌ با سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام شد. پرندگان به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: شاهد (دوجیره‌ای، سطح بالای مواد مغذی)، سه بالا (سه­جیره‌ای، سطح بالای مواد مغذی)، یک بالا (یک­جیره‌ای، سطح بالای مواد مغذی)، سه پایین (سه­جیره‌ای، سطح پایین مواد مغذی) و یک پایین (یک­جیره‌ای، سطح پایین مواد مغذی). وزن بدن، افزایش وزن زنده، مصرف خوراک، انرژی و پروتیین، محصول لاشه و وزن اندام‌های گوارشی اندازه‌گیری شد. ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل انرژی محاسبه گردید. وزن بدن برای تیمارهای یک پایین و یک بالا و افزایش وزن زنده برای گروه‌های یک پایین، یک بالا و سه پایین کمتر از شاهد بود، اما این تیمارها رشد جبرانی داشتند. مصرف خوراک و انرژی برای تیمار یک پایین و مصرف پروتیین برای تیمارهای یک پایین، سه پایین و یک بالا به صورت معنی‌داری کمتر از تیمار شاهد بود. ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل انرژی برای تیمارهای یک پایین و یک بالا به صورت معنی‌داری بیش­تر از شاهد بود. وزن لاشه، سینه و ران برای تیمار یک پایین و وزن سینه برای تیمار یک بالا به صورت معنی‌داری کمتر از تیمار شاهد بود. وزن حقیقی اندام‌های گوارشی برای تیمار یک پایین در 21 روزگی کاهش یافت. نتایج نشان می‌دهد که سطح مواد مغذی در اواخر دوره‌ پرورش می‌تواند بدون اثرات منفی بر عملکرد جوجه گوشتی و محصول لاشه کاهش یابد. اما با برنامه­ی غذایی یک­جیره‌ای با سطح پایین مواد مغذی عملکرد جوجه­های گوشتی کاهش یافت و محصول لاشه صرفه نظر از سطح مواد مغذی برای این برنامه غذایی کم شد.

کلیدواژه‌ها