بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاوداری¬های صنعتی و سنتی اطراف همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ویروس اسهال ویروسی گاو در جمعیت­های گاوی بیشتر مناطق جهان بومی است. شیوع بالای این عفونت با اثرات منفی بر روی تولید مثل و وضعیت عمومی گله­های درگیر همراه است و منجر به وارد آمدن خسارات اقتصادی معنی داری به صنعت گاو داری می­گردد. الایزا مناسب­ترین آزمایش برای غربال­گری این بیماری در مقیاس وسیع می­باشد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در گاوهای گاوداری­های اطراف همدان انجام شد. برای انجام این کار نمونه خون 399 راس گاو (237 راس از گاوداری­های صنعتی و 162 راس از گاوداری­های سنتی) گرفته شد. سرم نمونه­ها پس از جداسازی در دمای 70- نگهداری شدند و با استفاده از روش ELISA برای جستجوی پادتن­های ضدویروس اسهال ویروسی گاو مورد آزمایش قرار گرفتند. فراوانی کل آلودگی گاوها 4/77% برآورد گردید. آلودگی گاوداری­های صنعتی و سنتی به­ترتیب 8/76% و 4/78% بود. فراوانی آلودگی در گروه­های سنی زیر 36 ماه، 60-37 ماه و بالاتر از 61 ماه به­ترتیب 4/71%، 8/76% و 3/82% به­دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون مربع کای تفاوت معنی­داری را در بین در شیوه­های پرورشی و نیز برای گروه­های سنی مختلف نشان نداد.

کلیدواژه‌ها