اثر محلول¬پاشی برگی با کلرید کلسیم بر افزایش ماندگاری توت¬فرنگی رقم کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توت‌فرنگی یکی از محصولات با ارزش باغی است که عمر قفسه­ای بسیار کوتاهی دارد. در این پژوهش تاثیر تیمار کلرید کلسیم بر بهبود عمر قفسه­ای توت­فرنگی رقم کردستان مورد بررسی قرار گرفت. بوته­های توت­فرنگی رقم کردستان، در دفعات مختلف (یکبار، دوبار و سه بار) و با غلظت­های مختلف کلرید کلسیم (صفر، 3/0 و 5/0 درصد) محلول­پاشی گردیدند. سپس میوه­های هم­اندازه و هم­رنگ (با قرمز شدگی حدود 75 % برای هر میوه) برداشت شده و برخی صفات شامل مواد جامد محلول کل، اسیدیته کل، pH، سفتی بافت میوه، مقدار آنتوسیانین، میزان ماده خشک، مقدار کلسیم میوه و میزان وقوع پوسیدگی در میوه ها اندازه گیری و  مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوبار و سه بار محلول­پاشی با غلظت­های 3/0 و 5/0 درصد کلریدکلسیم، درصد پوسیدگی میوه­ها را به طور معنی­داری کاهش داد و در افزایش ماندگاری موثر بود. محلول­پاشی با کلریدکلسیم تاثیر اندکی بر سایر صفات مورد ارزیابی داشت. تکرار محلول پاشی در  غلظت­های مورد اشاره از کلرید کلسیم بر کاهش درصد پوسیدگی میوه­ها اثر معنی­داری داشت ولی بر سایر صفات تاثیر معنی­داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها