اثر زمان برداشت بر کنترل کرم سیر(Dyspessa ulula pallidata (Staudinger)(Lep., Cossidae در منطقه همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کرم سیر (Dyspessa ulula pallidata) یکی از مهم­ترین آفت­های سیر است که در مزرعه و انبار باعث خسارت به محصول سیر در منطقه همدان می­شود. کنترل شیمیایی راهکار مناسبی برای مبارزه با آن نبوده لذا استفاده از روش­های زراعی برای کنترل آن ضروری به نظر می­رسد. بدین­منظور اثر زمان برداشت در جلوگیری از آلودگی محصول به آفت، در 5 تاریخ برداشت از خردادماه تا تیرماه و به فاصله ده روز در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا طی دو سال بررسی شد. ملاک اولین تاریخ برداشت تغییر رنگ تخم­ها در قسمت ابتدای مجرای تخم حشره بود. اثر تاریخ­های مختلف برداشت روی عملکرد، قابلیت انباری و آلودگی محصول به کرم سیر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان­داد که عملکرد محصول در تاریخ­های اول و دوم برداشت بیش از تاریخ­های دیگر بود و تاریخ­های دیگر نیز از این نظر در سطح 1% تفاوت معنی­دار داشتند. از لحاظ قابلیت انباری محصول، بین تیمارهای مختلف تفاوت آماری معنی­دار وجود نداشت. بنا­بر­این تغییر در تاریخ برداشت نه تنها در قابلیت انباری سیر اثر سویی ایجاد نکرد بلکه محصول نیز فاقد آلودگی به کرم سیر گردید.

کلیدواژه‌ها