بررسی اثر تلفیقی استرین¬های Pseudomonas fluorescens و قارچکش¬های متالاکسیل و کاپتان در کنترل Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ناشی از گونه­های مختلف قارچ Pythium از بیماری­های بسیار مهم نخود ایرانی در کشور می­باشد. در صورتی­که اقدامات لازم صورت نگیرد بیش از 80 درصد خسارت در عملکرد و تعداد گیاهان سالم ایجاد می­کند. قارچ جداسازی شده از بذور پوسیده نخود در این پژوهش به­عنوان P. ultimum var. ultimum مشخص گردید. درصد مرگ گیاهچه در شرایط گلخانه 7/57 محاسبه شد. دراین بررسی توانایی چهار باکتری آنتاگونیست در کنترل بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. باکتری Pseudomonas fluorescens  استرین Qz29R جداشده از گندم در امریکا (دریافت ازدانشگاه ایالتی واشنگتن) برای مقایسه در کنترل بیماری مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد باکتری­ها در کنترل بیماری بسته به نوع اینوکولوم و روش کاربرد متفاوت بود. 95 درصد بذوری که با جدایه Pf-2 تیمار شده بودند در حضور عامل بیماری درون تشتک پتری به­خوبی جوانه زدند. به­نظر می­رسد بین تیمار هم­زمان باکتری و قارچ­کش متالاکسیل سازگاری وجود دارد به­نحوی که می­توانند به­صورت مخلوط با یکدیگر به­کار روند. هیچ­یک از غلظت­های متالاکسیل باعث بازداری از رشد باکتری مورد آزمایش نشد. قارچ­کش کاپتان درغلظت یک در هزار موجب بازداری از رشد باکتری شد. درخاک استریل، متالاکسیل درمقایسه با سایر تیمارها اثربهتری روی جوانه­زنی و وزن تر نخود داشت. جدایه Pf-3 در مقایسه با Pf-2 تاثیر معنی­داری (P<0.05) در تعداد گیاهان سالم داشت.

کلیدواژه‌ها