تقریب نیمه تحلیلی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای – نواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعیین قطر و عمق خاک مرطوب شده و نیز رطوبت توزیع شده در فواصل مختلف نسبت به منبع تغذیه پس از پایان آبیاری از اهمیت ویژه‌ای در طراحی آبیاری قطره‌ای برخوردار هستند. حرکت آب در خاک در منبع تغذیه خطی در دو بعد (z،x) صورت می­گیرد. در این پژوهش یک مدل فیزیکی طراحی شد و آزمایش­های  پیشروی جبهه رطوبتی در خاک در دبی‌های مختلف و در زمان‌های مختلف صورت گرفت و رطوبت خاک پس از پایان آبیاری به صورت مستقیم تعیین گردید. از بسط و ساده سازی معادله واریک و رساندن به مرحله‌ای قابل حل و سپس تقریب تحلیلی آن در دو بعد (z،x) رطوبت خاک برآورد گردید و مقادیر رطوبت برآورد شده با مقادیر اندازه‌گیری شده مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل معادله با مقدار اندازه‌گیری شده همخوانی بسیار خوبی نشان داد و این حقیقت تقویت شد که بحثی که در این مقاله توسعه یافته است عموما در یک محدوده وسیعی از خاک معتبر هستند.

کلیدواژه‌ها