اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت شامل درجه حرارت و طول روز بر مراحل نمو ، عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال زراعی 78-1377 انجام شد. چهار رقم آفتابگردان به نام­های زاریا، آذرگل، گلشید و های‌سان 33 در چهار تاریخ کاشت (15 اردیبهشت، 5 و 25 خرداد و 25 تیر) در چهار تکرار در قالب بلوک کامل تصادفی به­صورت کرت‌های خرد شده مورد مقایسه قرار گرفتند که تاریخ­های کاشت به عنوان فاکتور اصلی و ارقام به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. بالاترین عملکرد دانه در اولین تاریخ کاشت حاصل شد. تاخیر در کاشت به علت تغییرات درجه حرارت و طول روز سبب تسریع نمو ارقام، گلدهی زود هنگام، نقصان سطوح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش عملکرد و اجزاء عملکرد گردید. رقم زاریا با اختلاف ناچیز با ارقام دیگر دیررس‌ترین رقم بود. تفاوت بین ارقام مورد بررسی  از نظر اجزاء عملکرد و خصوصیات رشد رویشی معنی‌دار شد. رقم زاریا با داشتن بالاترین وزن خشک بوته، بیشترین قطر طبق و وزن هزاردانه و رقم‌­ های­سان 33 با داشتن پایین‌ترین وزن خشک بوته، کمترین قطر طبق و وزن هزاردانه به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین عملکرد دانه را دارا بودند. اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم برای عملکرد دانه معنی‌دار بود و بالاترین عملکرد دانه از رقم گلشید در تاریخ کاشت 15 اردیبهشت به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها