تغییرات کربوهیدرات¬های غیر ساختمانی ساده به هنگام تشکیل سوخ و آنالیز رشد چهار رقم پیاز در بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تغییرات کربوهیدرات­های غیر ساختمانی ساده (ساکارز،گلوکز و فروکتوز) به هنگام تشکیل سوخ در چهار رقم (سفید بهبهان، درچه اصفهان، کمره­ای خمین و قولی­قصه زنجان) طی آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان مورد مطالعه قرار گرفت و رشد آن­ها آنالیز گردید. بذرها در اوایل آبان درخزانه کشت و اوایل بهمن به زمین اصلی منتقل شدند. شروع تشکیل سوخ با تجمع کربوهیدرات­ها درغلاف برگ همراه بود. قبل از تشکیل سوخ حداکثر مقدار کربوهیدرات­های غیر ساختمانی ساده به رقم سفید بهبهان تعلق داشت. بعد از تشکیل سوخ (حدود اواسط دوره­ی نمو سوخ) بیشترین مقدار کربو هیدرات­های مزبور در رقم قولی­قصه مشاهده گردید.حداکثر و حداقل درصد افزایش کربوهیدرات­های غیر ساختمانی ساده به­ترتیب مربوط به گلوکز و ساکارز بود. نتایج آنالیز رشد مشخص نمود که در همه ارقام  مورد بررسی، مرحله رشد کند تا حدود 135 روز بعد از جوانه زدن ادامه داشت و سپس مرحله رشد سریع برگ آغاز شده است. زودتر تشکیل شدن سوخ، سرعت بیشتر رشد سوخ و سرعت بیشتر رشد محصول رقم سفید بهبهان سبب گردید که عملکرد ماده­ی خشک سوخ این رقم در سطح 1% از سه رقم دیگر بیشتر شود. با به تعویق افتادن تاریخ تشکیل سوخ، شاخص سطح برگ افزایش یافت. رقم درچه اصفهان حداکثر شاخص سطح برگ را به خود اختصاص داد. همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح 1% (69 % r=) بین سرعت رشد نسبی و سرعت اسمیلاسیون خالص مشاهده شد. رقم سفید بهبهان حداکثر عملکرد سوخ (تر) را تولید ولی اختلاف عملکرد رقم مزبور با ارقام درچه اصفهان و کمره­ای خمین در سطح 1% معنی­دار نبود. بر اساس نتایج این پژوهش کشت ارقام سفید بهبهان، درچه اصفهان و کمره­ای خمین برای منطقه بهبهان توصیه می­شوند.  

کلیدواژه‌ها