مطالعه تاثیر پوشش گیاهی مستغرق بر ضریب زبری رودخانه¬ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ضریب زبری پوشش گیاهی یکی از مشخصه­های مهم در مطالعه خصوصیات جریان رودخانه­ای می­باشد. این ضریب بستگی به عمق و سرعت جریان و هم­چنین وضعیت تراکم و نوع پوشش گیاهی دارد. با انجام آزمایش در یک کانال آزمایشگاهی می­توان تغییرات ضریب زبری را با توجه به شرایط جریان، نوع و تراکم پوشش در حالتی­که پوشش گیاهی در کف و سیلاب دشت­ها ­مستغرق ­باشد بررسی نمود. نمونه­ای از پوشش گیاهی چمنی پلاستیکی در یک فلوم به طول 14 متر و شیب کف متغیر در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب زبری مانینگ با استفاده از تغییر شیب انرژی، دبی جریان و تراکم پوشش گیاهی از رابطه مانینگ محاسبه شد. نتایج نشان داد که این ضریب ثابت نبوده بلکه با افزایش تراکم پوشش گیاهی افزایش و با افزایش سرعت و عمق جریان کاهش می­یابد. لذا می­توان با استفاده از تغییرات عمق، سرعت جریان و پوشش گیاهی مقدار ضریب زبری را که تابعی از این عوامل می­باشد بر­آورد کرد. در این مطالعه سه معادله برای برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها و سیلاب دشت­ها با وضعیت­های مختلفی از نسبت­های عمق، سرعت جریان و پوشش گیاهی در شرایط مشابه تحقیق پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها