شبیه¬سازی حرکت آب درخاک در سیستم آبیاری قطره¬ای در انواع خاک¬های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای مطالعه حرکت آب درخاک نیاز به دانش کافی از خواص هیدرولیکی خاک است. پژوهش حاضر در خصوص نحوه توزیع و حرکت آب در خاک لوم شنی مزرعه­ای تحت کشت پیاز با روش آبیاری قطره­ای صورت گرفت. سپس وضعیت توزیع و حرکت آب برای سایر بافت­های خاکی توسط مدل HYDRUS-2D شبیه سازی شد. نتایج حاصله نشان داد که درصورت شناسایی صحیح پارامتر­های هیدرولیکی خاک، واسنجی و صحت­سنجی صحیح مدل وتعریف دقیق شرایط اولیه ومرزی محیط مدل توانایی بالایی جهت شبیه­سازی حرکت آب در خاک را دارد. نتایج شبیه­سازی حرکت آب در پنج نوع خاک نشان داد که در کلیه خاک­های مورد مطالعه، تغییرات توزیع رطوبت با عمق خاک در لایه­های اولیه و میانی بیشتر از لایه­های پایین خاک بود. به­طوری­که تا 48 ساعت بعد از آبیاری ناحیه فعالیت ریشه گیاه با کمبود آب مواجه نبود. نتیجه نهایی شبیه­سازی حرکت آب در خاک­های مورد مطالعه نشان داد که اگر یک سیستم آبیاری قطره­ای و کود آبیاری درست طراحی و اجراشود، تلفات عمقی از زیر ناحیه ریشه گیاه به حداقل می­رسد. ضمن آن­که مدل توانایی برآورد میزان دقیق آب نشت یافته به خارج از ناحیه ریشه را دارد.

کلیدواژه‌ها