بررسی اثرات کودهای آلی، بر شاخص¬های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه شناخت منابع تامین نیازهای غذایی گیاهان زراعی در سیستم­های کشاورزی پایدار که سازگار با محیط زیست باشند، خصوصاً در سیستم­های کشت گیاهان دارویی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بابونه یکی از گیاهان دارویی است که سابقه استفاده از آن به تمدن روم قدیم بر می­گردد. به منظور بررسی اثر برخی کودهای سازگار با طبیعت  بر برخی شاخص­های رشد و میزان اسانس و کامازولین موجود در گیاه بابونه آلمانی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کود گاوی، کمپوست، ورمی کمپوست و شاهد (بدون کود) بودند. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مورد بررسی اثر از نظر آماری تاثیر معنی­داری بر شاخص­های رشد شامل تعداد شاخه اصلی، تعداد گل آذین در بوته، وزن تر و خشک بوته، عملکرد گل تر، عملکرد گل خشک و عملکرد بذر و نیز میزان اسانس و کامازولین موجود در گیاه داشتند. بیش­ترین و کم­ترین عملکرد گل خشک به ترتیب در تیمارهای کود گاوی (1292 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (738 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. هم­چنین بیشترین عملکرد اسانس و مقدار کامازولین در هکتار به­ترتیب مربوط به تیمارهای کود گاوی (7840 گرم) و کمپوست (354 گرم) بودند. بیش­ترین میزان کامازولین (43/5 درصد) به تیمار کمپوست تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها