بررسی حساسیت جدایه‌های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج به قارچ‌کش‌تیوفانات‌متیل‌تیرام در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از گونه‌های Fusarium verticillioides، F. fujikuroi و F. proliferatum یکی از بیماری‌های مهم بذرزاد برنج می­باشد که بهترین راه کنترل آن، ضدعفونی بذر با قارچ‌کش‌ها است. مقاومت به قارچ‌کش‌ها یکی از موضوعات مهمی است که باید به­طور مداوم مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، حساسیت 77 جدایه قارچ‌های عامل بیماری به قارچ‌کش تیوفانات‌متیل‌تیرام در محیط‌کشت PSA حاوی 1، 5، 10، 20 و 25 میلی‌گرم در لیتر از ماده موثره قارچ‌کش مورد مطالعه قرارگرفت و سپس EC50 و MIC قارچ‌کش برای هرکدام از جدایه‌ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که EC50 و MIC قارچ‌کش تیوفانات‌متیل‌تیرام برای جدایه‌های مختلف به‌ترتیب بین 47/6-01/2 و 25-5 میلی‌گرم در لیتر متغیر بوده است. از آن­جا که EC50 متحمل‌ترین جدایه، تنها 22/3 برابر حساس‌ترین جدایه بوده و جدایه‌های قدیمی استفاده شده نیز در همین دامنه حساسیت قرار گرفتند، بنابراین در جمعیت قارچ عامل بیماری، بعد از 10 سال مصرف قارچ‌کش تیوفانات‌متیل‌تیرام، مقاومتی رخ نداده است. هم­چنین تفاوت معنی‌داری بین میانگین EC50 جدایه‌های گونه‌های مختلف مشاهده نشد. بنابراین دامنه EC50 برای سه گونه به صورت مشترک بیان شد.

کلیدواژه‌ها