اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص‌های اقتصادی کرم ‌ابریشم Bombyx mori

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اثرات تغذیه لاروهای کرم ابریشم از دو رقم برگ توت بر پارامترهای زیستی و شاخص­های اقتصادی کرم ‌ابریشم توت مورد مطالعه قرار گرفت. لاروهای کرم ابریشم واریته هیبرید 32×31 در سنین اول تا سوم از برگ‌های توت رقم کوکوسا و طی سن چهارم و پنجم با دو رقم توت کوکوسا و بومی اصفهان تحت شرایط استاندارد پرورش داده شدند. داده‌های مربوط به خصوصیات مورد ‌بررسی شامل میانگین وزن لاروی سن پنجم (روزهای 1، 3، 5 و 7)، میانگین وزن غدد ابریشم ‌ساز در سن پنجم (روز‌های 2، 4 و 6)، درصد نرخ مؤثر پرورش، وزن پیله ‌نر، وزن قشر پیله ‌نر، درصد قشر پیله‌ نر، وزن شفیره‌ نر، وزن پیله‌ ماده، وزن قشر پیله‌ ماده، درصد قشر پیله ‌ماده، وزن شفیره ‌ماده و تعداد تخم گذاشته ‌شده اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل آماری گردید. نتایج نشان داد که خصوصیات مورد بررسی پیله و شفیره در دو گروه نر و ماده بین تیمارهای تغذیه شده با ارقام متفاوت توت تفاوت معنی‌داری ندارند (05/0P>)؛ امّا صفات وزن لارو سن پنجم و تعداد تخم‌های گذاشته شده در تیمارهای تغذیه شده با برگ رقم کوکوسا اختلاف آماری نسبت به تیمارهای تغذیه شده با رقم بومی اصفهان دارا بودند (05/0P <) و بالعکس درصد نرخ مؤثر پرورش در تیمارهای مورد تغذیه با رقم بومی برتری معنی‌داری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها