ناحیه¬بندی و پایش خشک¬سالی هواشناسی در حوضه¬ی آبخیز کرخه با استفاده از شاخص¬های بارش استاندارد و دهک¬های بارندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خشکسالی یکی از مخرب­ترین بلایای طبیعی است که در مناطق مختلف کشور ایران اغلب اتفاق می­افتد. در این تحقیق به منظور پایش خشکسالی هواشناسی در حوضة آبخیز کرخه از دو شاخص بارش استاندارد و دهک­های بارندگی استفاده شد و آمار بارندگی 12 ایستگاه هواشناسی مورد استفاده قرار گرفت. همگنی داده­های بارندگی از طریق آزمون توالی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از آماده­سازی داده­ها شاخص بارش استاندارد در مقیاس­های 9، 12 و 24 ماهه و همچنین دهک­های سالانه بارش محاسبه گردید. با استفاده از روش کریجینگ ناحیه­بندی شدت خشکسالی و درصد فراوانی خشکسالی بر اساس شاخص SPI و دهک ده درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد که خشکسالی­ هواشناسی ابتدا در مقیاس­های زمانی کوتاه­تر شاخص بارش استاندارد اتفاق می­افتد و در صورت تداوم شرایط نا­مطلوب بارندگی، در مقیاس­های زمانی بلند­مدت این شاخص، خشکسالی هواشناسی نیز اتفاق می­افتد. شدت و درصد فراوانی خشکسالی هواشناسی از غرب به شرق حوضه کاهش می­یابد. همچنین هر جا درصد فراوانی خشکسالی (نسبت دوره­های خشکسالی به کل دورة آماری) افزایش یافت، شدت خشکسالی نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها