مدل ریاضی عددی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار با در نظر گرفتن شرایط جزر و مد دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحلیل شوری در نزدیکی­های مصب به دریا عموماً پیچیده­تر از تحلیل رودخانه یا دریاچه می­باشد. دلیل این موضوع پدیده جزر و مد است که باعث می­شود گاهی جریان به سمت بالادست رودخانه و گاهی به سمت دریا باشد. جبهه شوری در زمان مد به سمت بالادست رودخانه و در زمان جزر به سمت دریا حرکت می­نماید. این موضوع باعث اختلاط آب شور با آب شیرین در طول رودخانه می­گردد. در این مقاله، معادلات دیفرانسیلی انتقال جرم برای تعیین تغییرات غلظت شوری در نقاط مختلف یک رودخانه شاخه­ای متصل به دریا با در نظر گرفتن شرایط جزر و مدی حل گردیده است. امکان کاربرد مدل عددی تهیه شده در محاسبه و پیش­بینی وضعیت شوری در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار ارایه گردیده است. در این مدل شرایط جزر و مدی دریا در نظر گرفته شده است. مدل تهیه شده برای شرایط بحرانی موجود و بدترین شرایط محتمل در آینده اجرا گردیده است. هم­چنین غلظت شوری در شاخه بهمنشیر با اعمال شرایط مرزی مختلف دبی آب شیرین در بالادست پیش بینی شده است. برای تعیین شرایط هیدرولیکی در سیستم کارون، بهمنشیر و حفار از مدل HEC-RAS استفاده گردیده است. نتایج به­دست آمده توسط این مدل نشان می­دهد که جریان آب شیرین ورودی مهم­ترین عاملی است که شرایط شوری در رودخانه بهمنشیر و کارون را تعیین می­کند. به طوری­که با افزایش جریان آب شیرین ورودی، میزان شوری کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها