واکنش تابعی کنه شکارگر (Phytoseius plumifer (Acarina : Phytoseiidae نسبت به لارو دو گونه کنه ( Amphitetranychus viennensis (Acarina: Tetranychidae و (Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کنه­های خانواده Phytoseiidae از دشمنان طبیعی مهم کنه­های گیاهی هستند. کنه شکارگر Phytoseius plumifer، یکی از اعضای این خانواده است که پژوهش اندکی روی آن انجام شده است. در این پژوهش اثر گونه شکار بر واکنش تابعی این کنه شکارگر بررسی شد. آزمایش­ها با ماده­های شکارگر روی دیسک برگی و در شرایط آزمایشگاه (دمای 1±27 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 10±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) انجام شد. برای انجام آزمایش از لارو Tetranychus urticae در تراکم­های 2، 4، 6، 8، 16، 20، 25 و 35 و Amphitetranychus viennensis در تراکم­های 2، 4، 6، 8، 16، 20، 25، 35، 45 و 50 هر کدام در 10 تکرار استفاده شد و پس از 24 ساعت تعداد لارو­های خورده شده توسط ماده شکارگر شمارش شد. واکنش تابعی کنه شکارگر‏‏‏ روی T.  urticae وA.  viennensis   به ترتیب از نوع III و II تعیین گردید. مقدار b و Th (زمان دستیابی) کنه شکارگر با تغذیه از  کنه تارتن دو نقطه­ای به ترتیب 0003/0 ± 0021/0 وh 1185/0 ±9696/0 برآورد گردید. مقدار a (نرخ لحظه ای جستجو)  و  Thکنه شکارگر با تغذیه از کنه ارغوانی درختان میوه به ترتیب 0164/0 ±0638/0 و 1494/0 ±9841/0 برآورد شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که حداکثر شکارگری روی کنه تارتن دونقطه­ای و کنه ارغوانی به­ترتیب 75/24 و 39/24 لارو در روز می­باشد.

کلیدواژه‌ها