تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله¬های سویا، کلزا و آفتابگردان با استفاده از خروس¬های بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، انرژی قابل متابولیسم کنجاله­های سویا، کلزا و آفتاب­گردان جمع­آوری شده از کارخانه­های روغن کشی در کشور با استفاده از خروس­های بالغ در قالب طرح کاملاً تصادفی و در 4 تکرار (یک قطعه در هر تکرار) تعیین گردید. تعداد هشت نمونه کنجاله سویا، چهار نمونه کنجاله کلزا و چهار نمونه کنجاله آفتاب­گردان حاصله از کارخانه­های مختلف با روش خوراک دادن اختیاری (Conventional Addition Method) به خروس­های بالغ تغذیه شد. مقدار انرژی قابل متابولیسم در کنجاله­های سویا یا کنجاله­های کلزا و کنجاله­های آفتاب­گردان محصول کارخانه­های مختلف تفاوت معنی­داری نشان داد (05/0P<). میانگین مقدار انرژی خام، ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، عصاره  بدون  ازت، خاکستر خام و چربی خام کنجاله­های متفاوت محصولات کارخانه­های مختلف کشور  به  ترتیب  78/4635 کیلوکالری در کیلوگرم، 25/93، 11/45، 0/7، 87/32، 93/6 و 34/1 درصد  برای کنجاله سویا، 4281 کیلوکالری در کیلوگرم، 93/93، 81/31، 0/25، 55/29، 07/8 و 50/0 درصد برای کنجاله آفتابگردان و کنجاله کلزا 39/4647 کیلوکالری در کیلوگرم، 46/94، 58/39،  7/14، 44/28، 2/7 و 53/3 درصد بود. میانگین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت در کنجاله­های سویا، کلزا و آفتابگردان به­ترتیب 12/2465، 53/2465، 93/2630 و 01/2631، 07/2058، 58/2058، 72/2177 و 94/2177، 80/1426، 87/1426، 32/1587 و 46/1587 کیلوکالری در کیلوگرم بود. نتایج آزمایش نشان داد که  ترکیبات شیمیایی و مقدار انرژی قابل متابولیسم کنجاله­های سویا، کلزا و آفتابگردان حاصل از کارخانجات متفاوت کشور تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی ، واریته­های متفاوت و عمل­آوری در کارخانه روغن کشی است.

کلیدواژه‌ها