تاثیر کود دهی آهن بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان در یک خاک آهکی شور-سدیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر چه مطالعات متعددی پیرامون تاثیر آهن بر رشد و عملکرد گیاهان مختلف انجام شده است، اطلاعات کمی درباره تاثیر این عنصر بر عملکرد و مقدار روغن دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) به­ویژه در شرایط شور-سدیمی وجود دارد. در پژوهش حاضر تاثیر مصرف خاکی سکوسترن آهن (در دو سطح 10 و 20 کیلوگرم در هکتار) و تغذیه برگی سولفات آهن (غلظت 5 در هزار طی دو نوبت در مرحله 10 برگی و غنچه دهی) بر رشد، عملکرد و مقدار روغن دانه بررسی شد. یک تیمار شاهد (بدون کود دهی آهن) نیز در نظر گرفته شد. این آزمایش مزرعه­ای در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 82-1380 اجرا شد. نتایج تجزیه­ی مرکب دو ساله این پژوهش نشان داد که مصرف خاکی20 کیلوگرم کلات آهن در هکتار، سبب افزایش معنی­دار (در سطح پنج درصد)  ماده خشک شاخسار و عملکرد دانه در مقایسه با شاهد شد. در مقابل، تغذیه برگی آهن تاثیر معنی­داری بر وزن خشک شاخسار و عملکرد دانه نداشت. هم­چنین درصد روغن دانه تحت تاثیر تغذیه برگی سولفات آهن قرار نگرفت. به علاوه، در روش مصرف خاکی، افزایش مقدار سکوسترن آهن از 10 به 20 کیلوگرم در هکتار، تاثیر مثبت و معنی­داری بر درصد روغن دانه داشت. با مصرف خاکی 20 کیلوگرم سکوسترن آهن در هکتار، قطر طبق و وزن هزار دانه افزایش، ولی ارتفاع گیاه کاهش یافت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان دادکه مصرف خاکی 20 کیلوگرم سکوسترن آهن در هکتار تاثیر مثبت و معنی­داری بر عملکرد و نیز مقدار روغن دانه آفتابگردان در خاک شور-سدیمی داشت.

کلیدواژه‌ها