رابطه اندازه دسته تخم پروانه مینوز (Cemiostoma aceris (Fuchs با برگ گیاه میزبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

میزان و تعداد دسته­های تخم پروانه مینوز Cemiostoma aceris (Fuchs) (Lyonetiidae: Lepidoptera) روی دو میزبان پده  Populus euphratica Olivierو بید سنجدی  Salix elaeagnus Scopدر جلگه­ای اطراف شهرستان شوشتر (خوزستان) مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه گیری سطح برگی که یک لارو تا زمان شفیره شدن مصرف می­کند در شرایط آزمایشگاهی برای هر میزبان گیاهی انجام شد. بر اساس نتایج حاصله پروانه­های ماده دسته­های تخم خود را در تعداد متغیر روی دو میزبان می­گذارند. اندازه دسته­های تخم بستگی به اندازه سطح برگ میزبان آن­ها دارد، یعنی ماده­ها تعداد تخم خود را در هر دسته، متناسب با میزبانی که در منطقه است، تغییر می­دهند. وابستگی مثبت اما ضعیفی بین تعداد تخم هر دسته و سطح برگ در هر میزبان وجود داشت. اندازه دسته تخم مورد انتظار، ناشی از میزان سطح برگ مصرف شده به­وسیله لارو تا مرحله شفیرگی بود. پروانه­های ماده به­طور معنی­داری، دسته­های تخم کوچک­تری با توجه به این­که هر برگ چه تعداد لارو را می­تواند از نظر غذایی تامین کند، روی برگ‌های هر دو میزبان گذاشتند. متوسط دسته­های تخم روی پده (07/0 ± 74/4) دو برابر میانگین آن­ها روی بید سنجدی (03/0 ± 22/2) بود. در این مقاله چگونگی تنظیم دسته­های تخم توسط پروانه­های ماده مینوز، متناسب با منبع تغذیه­ای خود، بحث شده است.

کلیدواژه‌ها