بررسی اثرات کدورت آب آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کدورت آب اولین خصوصیت فیزیکی مهم آب است که علت آن ورود مواد معلق و کلوئیدی می­باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات کدورت، زمان آبیاری و بافت خاک بر سرعت نفوذپذیری خاک، بررسی اثرات کدورت و زمان آبیاری، بدون در نظر گرفتن قطعات و با درنظر گرفتن آن­ها­ بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل خاک و در نهایت بررسی اثرات کدورت، زمان و قطعات خاک­های بریده شده بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل خاک می­باشد. در این پژوهش برای اندازه­گیری ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع از روش بارافتان استفاده گردید. جهت انجام این پژوهش 3 نوع خاک با بافت سبک، متوسط و سنگین در قالب یک طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی و با چهار تکرار در دو دوره آبیاری آماده شد. آبیاری نمونه­های خاک با دور آبیاری هفت روزه و با چهار نوع آب با کدورت­های صفر، 1000، 2000 و 3000 NTU انجام گردید. در تمامی تیمارها، نفوذپذیری، ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل اندازه­گیری شد. ذرات رس همراه با مواد معلق و کلوییدی کاهش سرعت نفوذ­پذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع را به­همراه داشت. در این پژوهش بر­خلاف حالت معمول در خاک­های با بافت­های متفاوت، هدایت هیدرولیکی اشباع قطعه پایین از قطعه وسط بیشتر بود. این موضوع به­دلیل پر شدن منافذ قطعات بالایی و عدم نفوذ مواد معلق و کلوییدی به قطعه زیرین بود. هم­چنین افزایش سرعت خروج آب در قطعه پایین که به­دلیل وجود زهکش طبیعی در زیر این قسمت رخ داد، می­تواند دلیل دیگری برای این موضوع باشد.

کلیدواژه‌ها