مقایسه پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید( Aphidius matricariae Haliday (Hym., Aphidiidae نسبت به شته میزبان (Aphis fabae Scopoli (Hom., Aphididae روی چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زنبور( Aphidius matricariae Haliday (Hym., Aphidiidae به‌ عنوان پارازیتوئید مهم بسیاری از شته‌ها در برنامه‌های کنترل بیولوژیک آفات استفاده می‌شود. در این پژوهش‏، پارامترهای رشد جمعیت زنبور A. matricariae روی شته (Aphis fabae Scopoli (Hom., Aphididae  و چهار رقم چغندر قند شامل IC، PP8، رسول و شیرین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در اتاق رشد با دمای 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. به منظور انجام آزمایش 20 زنبور ماده تازه ظاهر شده به­طور جداگانه داخل قفس‌های شفاف مستطیلی (6×10×15 سانتی­متر) که داخل هر یک 50 پوره سن سوم شته وجود داشت رهاسازی شد. پس از 24 ساعت زنبورها به داخل قفس‌های شفاف مستطیلی جدید و با همان شرایط قبلی منتقل شدند و این عمل تا پایان عمر زنبورها ادامه یافت. در نهایت تعداد مومیایی‌های تشکیل شده مربوط به روز و رقم مربوطه شمارش شدند. داده‌های به­دست آمده با استفاده از روش جک‌نایف و نرم‌افزارهای آماری SAS و MINITAB تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش نرخ خالص تولیدمثل (Ro) روی ارقام IC، PP8، رسول و شیرین به ترتیب 31/13، 18/18، 54/16 و 58/18 ماده/ ماده/ نسل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به­ترتیب 360/0، 406/0، 401/0 و 408/0 ماده/ ماده/ روز، متوسط مدت زمان هر نسل (Tc) به ترتیب 18/7، 14/7، 99/6 و 17/7 روز و مدت زمان دو برابر شده جمعیت به ترتیب 92/1، 70/1، 73/1 و 67/1 روز برآورد شد. با توجه به­نتا‌یج به­دست آمده می‌توان گفت ارقام مختلف چغندرقند بر پارامترهای رشد جمعیت دشمن طبیعی اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها