دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، شهریور 1387، صفحه 1-140