پاسخ جمعیت شته سیاه باقلا (Aphis fabae Group (Homoptera: Aphididae به آبیاری و کاربرد کود نیتروژن در کشت چغندرقند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اثرات میزان آب آبیاری و کاربرد کود نیتروژن بر جمعیت شته سیاه باقلا در کشت چغندرقند طی آزمایش دوساله­ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. فاکتور آبیاری در سه سطح (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه زراعی در سال 1384 و آبیاری پس از 70، 105 و 140 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A در سال 1385) به کرت اصلی و کود نیتروژن در سه سطح (200، 150 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در هر دو سال) به کرت‌های فرعی اختصاص یافت. جمعیت آفت با نمونه‌برداری هفتگی تعیین گردید. بیشترین میانگین جمعیت شته سیاه باقلا در سال اول در تیمار آبیاری 100 درصد نیاز آبی گیاه و در سال دوم در تیمار آبیاری پس از 70 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر و در هر دو سال در تیمار کودی 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به­دست آمد. دو برابر شدن دفعات آبیاری (تیمار 70 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر نسبت به تیمار 140 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر) در تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار باعث شد جمعیت شته سیاه باقلا 9/177 برابر افزایش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها