تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه کنجاله سویا محصول کارخانجات روغن کشی کشور با استفاده ازدو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) در دو سن در جوجه¬های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای تعیین قابلیت هضم آسیدهای امینه کنجاله­هحای سویا تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی یک­روزه سویه راس 308 در سن 21 و 42 روزه­گی استفاده گردید. ابتدا جوجه­ها را به مدت چهار روز به جیره­های آزمایشی (حاوی نشان­گر اکسیدتیتانیوم) عادت داده شدند. سپس 6 ساعت گرسنگی اعمال گردید و در ابتدای آزمایش جیره­های آزمایشی به مدت چهار روز در اختیار جوجه‎های گوشتی قرار گرفت، و در پایان دوره آزمایش مجددا 6 ساعت گرسنگی برای تخلیه کامل دستگاه گوارش جوجه­ها داده شد. برای تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه با استفاده از محتویات ایلئوم در سن 42 روزه­گی از هر تکرار دو قطعه جوجه جمعأ تعداد 8 قطعه برای هر تیمار آزمایشی انتخاب شد. نتایج آزمایش نشان داد که فرآوری کنجاله سویا در کارخانجات داخل کشور در قابلیت هضم اسیدهای آمینه در دو سن (21 و 42 روزگی) و با دو روش بیولوژی (فضولات و ایلئوم) موثر است. میانگین قابلیت هضم ظاهری و حقیقی اسیدهای آمینه کنجاله سویا در سن 21 روزگی بیشتر از سن 42 روزگی جوجه­های گوشتی می­باشد. میانگین قابلیت هضم  ظاهری و حقیقی کنجاله­های سویا حاصل از کارخانجات روغن کشی با استفاده از روش بیولوژی فضولات 57/78 و 57/79 درصد، و در روش ایلئوم 39/71 و 28/72 درصد است، که قابلیت هضم در روش فضولات حدود 08/10 درصد بیشتر خواهد بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین قابلیت هضم در کنجاله سویا برای اسیدهای آمینه سیستئین، اسید اسپارتیک و گلوتامیک و کمترین آن برای اسیدهای آمینه ایزولوسین و والین در روش آزمایش فضولات و ایلئوم در سن 21 و 42 روزگی برای جوجه­های گوشتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها