اثر طول دوره¬ی کنترل علف¬های¬هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور سیب¬زمینی (Solanum tuberosum) در دو تراکم بذری و تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به­منظور بررسی اثر طول دوره­ی کنترل علف­های­هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور و برخی خصوصیات کانوپی سیب­زمینی بذری و تجاری آزمایشی در سال 1385 در دانشکده کشاورزی همدان به اجرا در آمد. محل اجرای آزمایش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان بود. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته­ی سیب­زمینی رقم آگریا در دو سطح 33/5 (تراکم مطلوب مزارع تجاری) و 66/6 (تراکم مطلوب مزارع بذری) بوته در متر مربع و کنترل علف­های­هرز در هفت سطح بود. بدین­صورت که در پنج تیمار علف­های­هرز به­ترتیب تا 10، 20، 30، 40 و 50 روز بعد از سبز‌شدن حذف شدند و پس از آن تا انتهای دوره به آن­ها اجازه رشد داده شد. و دو تیمار تداخل کامل و کنترل کامل علف­های‌هرز نیز به­عنوان شاهد منظور شد. هر کرت آزمایشی شامل 4 ردیف کاشت به فاصله 75 سانتی­متر بود. به­منظور تعیین درصد جذب نور، در هر تیمار از 10 روز پس از سبز­شدن سیب­زمینی، اندازه­گیری نور بالا و پائین کانوپی سیب­زمینی شروع شد و به فاصله 10 روز یک­بار، طی 8 مرحله تکرار شد. هم­زمان با اندازه­گیری جذب نور، از سیب­زمینی و علف­های­هرز نمونه­برداری صورت گرفت و شاخص سطح برگ و وزن خشک علف­های­هرز تعیین شد. نتایج نشان­داد که با افزایش دوره کنترل علف­های­هرز، شاخص سطح برگ، درصد جذب نور، تعداد شاخه­های فرعی سیب­زمینی در واحد سطح و ضریب خاموشی نور و کارائی مصرف نور سیب­زمینی افزایش و وزن خشک علف­های­هرز کاهش یافت. اثر دوره­ی کنترل علف­های­هرز بر صفات مزبور در تراکم سیب­زمینی تجاری (33/5 بوته در متر­مربع) بیشتر از تراکم بذری (66/6 بوته در متر­مربع) بود.

کلیدواژه‌ها